అమరికలు

మీ ఫైర్ ఫాక్స్ OS పరికరంలో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ప్రదర్శన మరియు సమయం ఆకృతీకరించుటకు ఎలా తెలుసుకోండి.