అంతరంగికత, భద్రత

మీ సమాచారాన్ని Firefox OS తాళాలు , గోప్యతా లక్షణాలు మరియు మరింత సురక్షితంగా ఉంచండి.