ప్రాథమిక ఫీచర్స్

మీ ఫైర్ ఫాక్స్ OS ఫోన్ కోసం ప్రాథమిక కార్యాచరణను తెలుసుకోండి.