ఫైర్ ఫాక్స్ OS తోడ్పాటు

తరచైన విషయాలు

Explore the knowledge base.

Featured Articles

ఫైర్‌ఫాక్స్ ఓయస్ పై నన్ను ట్రాక్ చేయవద్దు

ఫైర్‌ఫాక్స్ ఓయస్ పై నన్ను ట్రాక్ చేయవద్దు

ఫైర్‌ఫాక్స్ ఓయస్‌లో మీ విహారణ ప్రవర్తనను ట్రాక్ చేయవద్దని వెబ్‌సైట్లకు చెప్పే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ట్రాకింగ్ అంటే ఏమిటో, ఈ ప్రత్యేక విశిష్టత ఎలా పనిచేస్తుందో మరియు దానిని ఎలా ప్రారంభించాలో తెలుసుకోండి.

ఫైరుఫాక్సు ఓఎస్ లోని  సమస్యలను  పరిష్కరించు

ఫైరుఫాక్సు ఓఎస్ లోని సమస్యలను పరిష్కరించు

మీరు మీ పరికరం లేదా ఆప్ లోని సమస్యలను పరిష్కరించే దశలను ఈ అధికరణం లో సూచించటం జరిగింది.

Illustration of community

Join Our Community

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

ఇంకా తెలుసుకోండి