రెండు-సోపానాల ధృవీకరణతో మీ ఫైర్‌ఫాక్స్ ఖాతాను సంరక్షించుకోండి

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Two-step authentication adds extra security by making it harder for someone else to log in to your account, especially if they steal your password.

When you enable two-step authentication, when someone attempts to log in to your account with your password, Firefox will also ask for a verification code from an authentication application for proof that it’s really you.

How do I enable two-step authentication?

Step one

Before you get started, download one of the following authentication applications:

Step two

Then follow these steps to set up two-step authentication in Firefox:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. In the Firefox Account panel, click Manage account.
  3. Expand the Two-step authentication section by clicking Enable….
  4. Open the authentication app of your choice.
  5. Use the app to take a photo of the QR code, or click Can’t Scan Code to display a code to enter into the app.
  6. Enter the code generated by the app into the Firefox Accounts Two-step authentication section.
  7. Download or print the recovery codes and keep them in a safe place in case you lose access to your authentication application.

The setup of your two-step authentication is now complete!

// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి