కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాలు - త్వరగా సాధారణమైన ఫైరుఫాక్సు పనులను చేస్తుంది

ఇవి మొజిల్లా ఫైరుఫాక్సు లో కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాల జాబితా. If you have enabled Emacs-style text editing shortcuts in GNOME, they will also work in Firefox. When an Emacs text editing shortcut conflicts with the default shortcuts (as occurs with Ctrl+K), the Emacs shortcut will take preference if focus is inside a text box (which would include the location bar and search bar). In such cases you should use the alternate keyboard shortcut if one is listed below.

గమనిక:కీబోర్డ్ సత్వరమార్గాలు పొడిగింపుకు ఇది Customizable Shortcuts ఉపయోగించి నిర్దేశించవచ్చు.

పేజీకి సంబంధించిన లింకులు

ఆదేశం సత్వరమార్గం
వెనక్కి వెళ్ళు Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
ముందుకి వెళ్ళు Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
హోమ్ Alt + Homeoption + home
ఫైలు తెరువు Ctrl + Ocommand + O
రీలోడ్ F5
Ctrl + Rcommand + R
రీలోడ్ (కాష్ ను భర్తీ చేయి ) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
ఆగుము Esc
command + .

ప్రస్తుత పేజీ

ఆదేశం స్వతరమార్గం
పేజి క్రిందకు వెళ్ళు End
command +
పేజి పైకి వెళ్ళు Home
command +
తదుపరి ఫ్రేమ్ కు తరలించు F6
మునుపటి ఫ్రేమ్ కు తరలించు Shift + F6
ముద్రించు Ctrl + Pcommand + P
పేజి ను ఈ పేరు/విధంగా కాపాడు Ctrl + Scommand + S
పెద్దగ కనబడుటకు Ctrl + +command + +
చిన్నగా కనబడుటకు Ctrl + -command + -
జూమ్ రీసెట్ Ctrl + 0command + 0

ఎడిటింగ్

ఆదేశం స్వతరమార్గం
కాపీ Ctrl + Ccommand + C
కత్తిరించు Ctrl + Xcommand + X
తొలగించు Deldelete
అతికించు Ctrl + Vcommand + V
అతికించు (సాదా మూల గ్రంధంలా) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
మల్లి చేయి అదే పనిని/పునరావృత్తం Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
అన్ని ఎంచుకొను Ctrl + Acommand + A
దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి Ctrl + Zcommand + Z

శోధన

ఆదేశం స్వతరమార్గం
కనుగొను Ctrl + Fcommand + F
మళ్లీ కనుగొను F3
Ctrl + Gcommand + G
మునుపటిది కనుగొను Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
కేవలం లింక్-మూల గ్రంధంలో తొందరగా కనుగొను '
తొందరగా కనుగొను /
తొందరగా కనుగునే కడ్డీనీ మూసివేయు Esc - శోధన లేదా తొందరగా కనుగునే కడ్డీ మీద దృష్టి పెట్టు
అన్వేషించు కడ్డీ Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
అన్వేషిచు కడ్డీ ఎంచుకొనుటకు లేదా నిర్వహించడానికి Alt +
Alt +
F4
option +
option +
- అన్వేషించు కడ్డీ మీద దృష్తి పడడం కొరకు

విండోస్ మరియు టాబ్స్

ఈ సత్వరమార్గాలు ప్రస్తుతం కొన్ని ఎంచుకున్న ట్యాబ్ లో అవసరం "దృష్టి లో."ప్రస్తుతం, దీన్ని ఏకైక మార్గం పక్కనున్న వస్తువు మరియు ప్రస్తుత టాబ్ "టాబ్ లోకి" ను ఎంచుకోవాలి Alt + Dcommand + Lఉదాహరణకు చిరునామా కడ్డీ కోసం ఇవి రొండు సార్లు నొక్కండిShift + Tab.
ఆదేశం స్వత్రమార్గం
ట్యాబు మూసివేయు Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- అప్ టాబ్స్ కు తప్ప
విండో మూసివేయు Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
ఎడమ దృష్టి లో టాబ్ తరలించు Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Up
దృష్టి కుడి లో టాబ్ తరలించు Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
Ctrl + Shift + Page Down
ప్రారంభించడానికి దృష్టి లో టాబ్ తరలించడానికి Ctrl + Homecommand + home
చివర దృష్టి లో టాబ్ తరలించడానికి Ctrl + Endcommand + end
కొత్త ట్యాబు Ctrl + Tcommand + T
కొత్త విండో Ctrl + Ncommand + N
New ప్రైవేటు విండో Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
తరువాతి ట్యాబు Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
చిరునామా ను వేరొక ట్యాబు లో తెరువు Alt + Enteroption + return - లొకేషన్ బార్ నుండి లేదా శోధన బార్ నుండి
మునుపటి ట్యాబు Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
మూసివేయు ట్యాబు ను రద్దుచేయి Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
విండో దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
ట్యాబు 1 నుండి 8 వరకు ఎంచుకోండి Ctrl + 1to8command + 1to8Alt + 1to8
గత టాబ్ ను ఎంచుకోండి Ctrl + 9command + 9Alt + 9
టాబ్ సమూహాలను చూడుటకు Ctrl + Shift + Ecommand + shift + E
టాబ్ మూసివెయ్యి సమూహాలు Esc
తరువాతి టాబ్ సమూహం Ctrl + `control + ` - కొన్ని లేఅవుట్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది
మునుపటి టాబ్ సమూహం Ctrl + Shift + `control + shift + ` - కొన్ని లేఅవుట్ కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది

చరిత్ర

ఆదేశం స్వతరమార్గం
చరిత్ర సైడ్ కడ్డీ Ctrl + Hcommand + shift + H
Library window (History) Ctrl + Shift + H
ఇటీవల చరిత్రను తొలగించు Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

బూక్మార్క్స్

ఆదేశం స్వతరమార్గం
అన్ని టాబ్స్ బుక్ మార్క్ చేయి Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
ఈ పేజిను బుక్ మార్క్ చేయి Ctrl + Dcommand + D
బూక్మార్క్స్ పక్కన ఉండే కడ్డీ Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
లైబ్రరీ విండో (బూక్మార్క్స్) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

సాధనాలు

ఆదేశం స్వతరమార్గం
డౌన్లోడ్ చేసినవి Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
ఆడ్-ఆన్స్ Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
అభివృద్ధి చేసిన వారి సాధనాలు వైకల్పికగా చేయి F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
వెబ్ కన్సోల్ Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
పరీక్షించువాడు Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
యంత్రంలో లోపాలను సవరించువాడు Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
శైలి సంపాదకుడు Shift + F7
రేఖ సూచన చిత్రం తెలుసుకొనువాడు Shift + F5
నెట్వర్క్ Ctrl + Shift + Qcommand + alt + Q
అభివ్ర్ద్ది చేసినవారి సాధన కడ్డీ Shift + F2
ప్రతిస్పందించే డిజైన్ వీక్షణ Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
రాయడానికి కొరకు Shift + F4
పేజి ఆధారం Ctrl + Ucommand + U
Error Consoleబ్రౌజరు కన్సోల్ Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
పేజి సమాచారం command + ICtrl + I
ఎదురుగా చేయి వ్యక్తిగత బ్రౌసింగ్ Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
ఇటీవలి చరిత్రను చెరిపివేయు Ctrl + Shift + Delcommand + shift + delete

PDF దర్శిని

ఆదేశం స్వతరమార్గం
తర్వాత పేజి n or j or
మునుపటి పేజి p or k or
పెద్దగా కనబడు Ctrl + +command + +
దూరంగా/చిన్నగా కనబడు Ctrl + -command + -
స్వయంచాలక జూమ్ Ctrl + 0command + 0
పత్రం తిప్పండి r
ఎడమవైపు తిప్పు Shift + r

వివిధ విషయాలు

ఆదేశం స్వతరమార్గం
.com చిరునామా పూర్తి చేయు Ctrl + Entercommand + return
.net చిరునామా పూర్తి చేయు Shift + Entershift + return
.org చిరునామా పూర్తి చేయు Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
స్వీయసంపూర్తిగా ఎంచుకున్న దానిని తొలగించు Delshift + delete
తెర మొత్తం కనిపించు వైకల్పికగా command+Shift+FF11
మెనూ కడ్డీ కనిపించు వైకల్పికగా (when hidden) Alt
F10
Alt (KDE)
F10 (GNOME)
ఆడ్-ఆన్ కడ్డీ చూపించు/దాచు Ctrl + /command + /
కింద గీత గీయబడిన బ్రౌసింగ్ F7
లొకేషన్ కడ్డీ ఎంచుకోనుడకు F6
Alt + D
Ctrl + L
command + L
GIF అనిమేషన్ ఆపు Esc - పేజి మొత్తం లోడ్ అయిన తరువాత

మీడియా స్వతరమార్గాలు

ఇది కూడా చూడండి HTML5 audio and video in Firefox.
ఆదేశం స్వతరమార్గం
టోగుల్ నాటకం / విరామం Space bar
ధ్వని తగ్గించడానికి
ధ్వని పెంచుటకు
ధ్వనిని ఆపు Ctrl + command +
ధ్వని తీసివేయు Ctrl + command +
15 క్షణాల తిరిగి కోరుటకు
10% ద్వారా తిరిగి కోరుకోనుటకు Ctrl + command +
15 క్షణాలు ముందుకు కోరుటకు
10% ద్వారా ముందుకు ఆశిస్తాయి Ctrl + command +
ప్రారంభం వెళ్ళమని కోరుటకు Home
చివరకు వెళ్ళమని కోరుటకు End

 


Share this article: http://mzl.la/16NAhwz

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: mekasatyakrishnakumar. You can help too - find out how.