• தீர்வுற்றது

Firefox themes

Saved themes in Firefox color not visible in add-ons manager. Does not fix itself in safe mode. One of the saved themes is a default preset I liked, the other is a preset… (மேலும் படிக்க)

Saved themes in Firefox color not visible in add-ons manager. Does not fix itself in safe mode. One of the saved themes is a default preset I liked, the other is a preset I made myself, using all options except advanced colors.

Asked by Lord_Voidwrath 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by Lord_Voidwrath 3 நாட்கள் முன்பு

Print preview with Mozilla Save to PDF automated

Hi there, I have to save a lot of PDF documentation in Firefox browser. When I use a software and I click a button the print preview window appears, after that I save th… (மேலும் படிக்க)

Hi there,

I have to save a lot of PDF documentation in Firefox browser. When I use a software and I click a button the print preview window appears, after that I save the documentation in pdf. Is there any way to automated it?

I use these configs (about:config and about:preferences):

browser.download.folderList "2" browser.download.dir "/path/to/download/directory" browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk "*" print_printer "Mozilla Save to PDF" print.always_print_silent "true"

Always ask you where to save files -> not checked Content-type PDF -> Save file in the Applications section At now this config is does not work. I want to click the button, and it will download into the correct folder.

Asked by jnos 3 நாட்கள் முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 3 நாட்கள் முன்பு

How to disable "Open my links with Firefox"?

I'm installing a Docker service set onto a new Ubuntu system, that has Firefox installed by default. One of the services is a GUI application. However, when opening Fire… (மேலும் படிக்க)

I'm installing a Docker service set onto a new Ubuntu system, that has Firefox installed by default. One of the services is a GUI application.

However, when opening Firefox for the first time, a dialog shows up that I would like to disable (attached).

How can I disable this?

I'm running Firefox using: "/usr/bin/firefox --kiosk http://localhost"

I've already followed a lot of the suggestions in here: https://searchfox.org/mozilla-release/source/remote/shared/RecommendedPreferences.sys.mjs (and verified they are indeed set after installing my own "user.js" file), but I cannot find an about:config preference that disables what I'm still seeing.

Any help or ideas?

Asked by Devin 3 நாட்கள் முன்பு

Content Filters

I have a content filter to filter out inappropriate material. Included in the filter are filters for adult content on wikipedia, youtube,and google podcasts. however, all… (மேலும் படிக்க)

I have a content filter to filter out inappropriate material. Included in the filter are filters for adult content on wikipedia, youtube,and google podcasts. however, all those sites are fully allowed on Firefox, as opposed to on Safari and google chrome where the filter is working properly

Asked by reuvenmelka 4 நாட்கள் முன்பு

Last reply by cor-el 4 நாட்கள் முன்பு

 • Locked

Firefox Setting pn Startup: Open previous windows and tabs not working

Locking this thread, please continue here: [/questions/1440193] When I open Firefox, the tabs from the previous session do not open despite the setting. I end up with a s… (மேலும் படிக்க)

Locking this thread, please continue here: [/questions/1440193]
When I open Firefox, the tabs from the previous session do not open despite the setting. I end up with a start page showing only a new tab page. This has been happening over the past few days and I don't know why.

Does anyone have any ideas why this is happening.

Asked by PhilG 4 நாட்கள் முன்பு

Best addon for downloading linked images on a website

I've tried a few addons that download website images but the website I go to has thumbnails that are linked to larger jpg's and addons I've used won't download the linked… (மேலும் படிக்க)

I've tried a few addons that download website images but the website I go to has thumbnails that are linked to larger jpg's and addons I've used won't download the linked jpg's. I used "Download all images" addon which has a "Deep Search Option" and filters for downloading linked images but I can't get it to work. I couldn't figure out how to use the filters. I read about another addon called "download-links" that can search linked images and I might give it a try. Any suggestions? Has anyone tried "Download all images" addon?

Asked by grov10 4 நாட்கள் முன்பு

Can't disable number input arrows in forms

Hi, As the subject says, i cannot remove the up and down arrows from forms that have a numerical input even though autofill/history options are cleared and disabled. I'v… (மேலும் படிக்க)

Hi,

As the subject says, i cannot remove the up and down arrows from forms that have a numerical input even though autofill/history options are cleared and disabled. I've even tried deleting cookies, cache, site data and so on, to no avail. I've also tried a clean terminal with no extensions installed and i have the same issue. Other browsers do not have this issue on the exact same form. I am at a loss, any assistance would be appreciated.

Asked by MrTweaks 5 நாட்கள் முன்பு

Last reply by cor-el 4 நாட்கள் முன்பு

Hotkeys not working on Firefox.

I use a public computer often, and I would like to use certain customizations while remaining anonymous. Rather than going through and clicking a bunch of checkboxes, I … (மேலும் படிக்க)

I use a public computer often, and I would like to use certain customizations while remaining anonymous. Rather than going through and clicking a bunch of checkboxes, I decided to have a hot key combination to enter in order to obtain my desired options. For example, I want to allow new windows to open normally, I want to choose where files are saved, and I want to turn off Firefox's recommendations. The underlined hotkeys are, respectively, ALT+W, ALT+A, and ALT+R ALT+F. So rather than a bunch of scrolling and clicking, I could just type ALT+WARF, and get the options I want quickly.

However, pressing the hotkeys while in the settings does not seem to do anything. In particular, pressing ALT+WARF only succeeds in pressing the ALT+F, which opens the File menu. Pressing these keys without an ALT key sends them automatically to the search bar -- which is also not what I want. Pressing ALT+SHIFT focuses in on the checkbox -- but does not press it. For example, ALT+SHIFT+W focuses on the checkbox, but I still have to click SPACE after it to press it.

Is this a bug? If not, how can I make the underlined keys press the respective checkboxes?

Asked by asdf2 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by Balázs Meskó 5 நாட்கள் முன்பு

Why is the "new" addon system so restrictive?

I've been hoping it would get better over the years but it's been a very long time and things never got better so I'm wondering why is the "new"(I think it's been close t… (மேலும் படிக்க)

I've been hoping it would get better over the years but it's been a very long time and things never got better so I'm wondering why is the "new"(I think it's been close to 7 years now) addon is so restrictive?

I can't live without tab grouping and it's impossible to do the way I like with this new addon system and none of the many alternative are as good so it's been keeping me away from firefox since the change.

Is there a reason it's kept that way? I'd really like to come back to firefox because I'm sick of chrome and the smaller browsers have many compatibility issues because website ignore them but as long as the addon system remain as-is, I just can't.

Asked by kookie_god 5 நாட்கள் முன்பு

Last reply by kookie_god 5 நாட்கள் முன்பு

Addon windows do not retheme automatically when toggling light/dark mode

When the system theme (light/dark) is switched globally, Firefox recognizes this and also switches its theme automatically (if configured appropriately). This should also… (மேலும் படிக்க)

When the system theme (light/dark) is switched globally, Firefox recognizes this and also switches its theme automatically (if configured appropriately). This should also retheme addons opened in the sidebar (Tab Stash or Sidebery for instance), and it does so under certain conditions, namely if either a) no sidebar was opened when starting Firefox and the addon sidebar window is opened directly, or b) the sidebar was opened with start of Firefox. Unfortunately, no retheming of the addon window occurs when some other Firefox sidebar (such as bookmarks or history) was opened after Firefox start and before system theme switch. In that case, the addon window (which is opened as the system theme is switched) does not retheme. This can be mitigated by either restarting Firefox or by opening a Firefox sidebar such as bookmarks or history, and switching back to the addon window.

So to reproduce this behaviour:

 1. Open Firefox and some sidebar addon directly (such as Tab Stash in my case, with Ctrl-Alt-S)
 2. Switch system theme globally (I do this with Night Theme Switcher in GNOME)
 3. Observe that Firefox correctly redraws the addon window
 4. Open bookmarks (Ctrl-B) or history (Ctrl-H)
 5. Reopen the addon window
 6. Switch system theme globally again
 7. Observe that Firefox does not correctly redraw the addon window
 8. Open bookmarks (Ctrl-B) or history (Ctrl-H) again
 9. Reopen the addon window
 10. Observe that Firefox redrew the addon window

This has already been reported to the addon developer, who stated that it might be a bug in Firefox, since his addon only tells Firefox which colors to use in which mode.

System details:

 • OS Version: Linux 6.7.4-arch1-1
 • Browser Version: Firefox 122.0.1
 • Desktop environment: GNOME

Asked by biloilo 6 நாட்கள் முன்பு

Disable the top left corner context menu in fullscreen

When in fullscreen, if I move the mouse to the top-left corner and right click, a browser context menu appears. The page I'm on is using mouse right clicks, so this brows… (மேலும் படிக்க)

When in fullscreen, if I move the mouse to the top-left corner and right click, a browser context menu appears. The page I'm on is using mouse right clicks, so this browser function is breaking the controls of the page if I ever accidentally click the top left corner (which I do often).

Is there any way to disable this menu appearing? I would never use this menu to minimise/close the program so I just want it gone. It's breaking fullscreen controls in it's current form

Asked by donal.goggin 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 6 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How to restore "X" exit button when menu bar is off?

When I turn menu bar off, the "X" button in upper right-hand corner (to close Firefox) is gone. Anyway to restore it?

Asked by jonbean 6 நாட்கள் முன்பு

Answered by cor-el 6 நாட்கள் முன்பு

Firefox insists on displaying downloaded pdf files rather than allowing Acrobat to view them

When I click on a pdf file, Firefox opens and displays the file, rather than handing it off to Acrobat, which is my preference. I'm running Firefox 122.0.1 and Windows 11… (மேலும் படிக்க)

When I click on a pdf file, Firefox opens and displays the file, rather than handing it off to Acrobat, which is my preference. I'm running Firefox 122.0.1 and Windows 11 Firefox seems to ignore the settings in General, Applications. (See attached image)

  If I set to Always Ask, Firefox displays the file without asking.
  If I set to Save File, Firefox does not save the file. It displays pdf instead.
  If I set to Windows Default Application, Firefox displays the file. 
     (Note: Acrobat is set in Windows as my default app for pdfs. If I find a pdf with Windows Explorer and open it there, Acrobat is launched and it displays the file. IOW I've confirmed that Acrobat is set as my default app for pdfs)
  If I set to Acrobat, Firefox displays the file.

I see nothing in Firefox Settings showing an Add-in for pdfs Any ideas?

Asked by Ken Brown 6 நாட்கள் முன்பு

Last reply by jscher2000 - Support Volunteer 6 நாட்கள் முன்பு

MetaCert extension.

Hi, I am trying to install an add-on for MetaCert. I receive the following from Firefox: "Check This by MetaCert by MetaCert". This does not help to install the add-on. … (மேலும் படிக்க)

Hi, I am trying to install an add-on for MetaCert. I receive the following from Firefox: "Check This by MetaCert by MetaCert". This does not help to install the add-on. This is not a problem on my other PC. Look forward to your help/suggestions. Best, Stephen Rodgers

Asked by stephengl.rodgers 6 நாட்கள் முன்பு

Last reply by cor-el 6 நாட்கள் முன்பு

Automatyczna aktywacja filtrów

hi For several days now I have been receiving the message "Automatic activation of filters". It goes away after a few seconds but is extremely irritating, how to turn it… (மேலும் படிக்க)

hi

For several days now I have been receiving the message "Automatic activation of filters". It goes away after a few seconds but is extremely irritating, how to turn it off?

Piotrek

Asked by Myszoor 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by jonzn4SUSE 6 நாட்கள் முன்பு

picture-in-picture

Hello, In old versions of Firefox picture-in-picture mode was "always on top" by default, now "always on top" mus to be enabled every time I pop-out every video. Is ther… (மேலும் படிக்க)

Hello, In old versions of Firefox picture-in-picture mode was "always on top" by default, now "always on top" mus to be enabled every time I pop-out every video. Is there any solution to make picture-in-picture mode "always on top" by default?

Asked by Paata Seturidze 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

I want to change the website background color from black to white as before, it was changed to black some how?

Please show me how to change the website background color to white, it is black now and I want to change it back to white. Thanks.

Asked by peter.tsai 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு

problem z automatycznym otwieraniem plików

Po przeinstalowaniu systemu i wgraniu Mozilli mam problem z otwieraniem plików. Brakuje mi możliwości jak ze zdjęcia, które jest z instrukcji jak to robić. Przykładowo pl… (மேலும் படிக்க)

Po przeinstalowaniu systemu i wgraniu Mozilli mam problem z otwieraniem plików. Brakuje mi możliwości jak ze zdjęcia, które jest z instrukcji jak to robić. Przykładowo pliki .pdf zapisuj się i otwieraj od razu, wszystko fajnie. Ale już pliki .msg czy .eml nie chc otworzyć się automatycznie w Outlook'u i nie widzę nigdzie opcji zaznaczenia "zawsze otwieraj podobne pliki" czy jak to tam szło dokładnie. Bardzo proszę o pomoc gdyż bardzo mocno utrudnia to pracę i użytkowanie przegladarki.

Asked by p36476547 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by cor-el 1 வாரத்திற்கு முன்பு