• தீர்வுற்றது

Delete History

How to clear only site and download history without search history on Firefox 128. It was separate before the upgrade.

Asked by Damijan Bauman 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Pressing Enter in empty search bar doesn't work anymore

I used to be able to press Enter in the empty Firefox search bar to bring up the (DuckDuckGo) search page and enter my search from there. Don't ask me why I like doing th… (மேலும் படிக்க)

I used to be able to press Enter in the empty Firefox search bar to bring up the (DuckDuckGo) search page and enter my search from there. Don't ask me why I like doing that, but now after the latest Firefox update, 128.0, on my MacBook Air I can't do that anymore. I have to type in the search bar to bring up the search page.

I know it's a small thing but I wonder if it can be put back to the way it used to be.

Asked by taina1 1 நாள் முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 21 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Informacje : Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację - jak usunąć?

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem F… (மேலும் படிக்க)

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem Firefoksa gdy sie pojawiła po kolejnej aktualizacji. Co to znaczy ? Jestem osobą prywatną i nie chcę by moja przeglądarka była przez kogoś administrowana. Jak usunąć tę "Twoją organizację" z MOJEJ przeglądarki z Mojego komputera?

Asked by Max58 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Customize Links on Firefox New Tab Page

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-item… (மேலும் படிக்க)

For many years I have used the ability to set shortcuts to website on the Firefox home tab, using the method given at: https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-items-on-firefox-new-tab-page#w_pin-unpin-or-remove-a-shortcut.

However, today, when I try to edit a shortcut link, I do not get the 3 dots menu by right clicking on a shortcut tile.

Is this a recent change, a bug, an issue with my installation (which has been stable for many years)?

How can I get back the functionality back?

I am using Firefox 127.0 (64 bit) on Windows (Windows 11, all up to date).

Asked by Paul McKeown 4 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by Paul McKeown 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • Locked

hhfhfhfh

mohamed ahmed

Asked by mohamed amer 23 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

FF (latest version) not loading a local htm file

Hi, I have local saved html file which loads images from our security cams The html has only code like this <html> <head></head> <body> <scr… (மேலும் படிக்க)

Hi, I have local saved html file which loads images from our security cams The html has only code like this

<html>
<head></head>
	<body>
<script type="text/javascript">
 var height_array = new Array();
<script type="text/javascript">
 var height_array = new Array();
 var width_array = new Array();
 width_array[1] = 320;
 height_array[1] = 240;

<img src="http://192.168.2.2:78/livefeed?oid=1&size=640x480&t=" width="320" height="240" onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 1000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 5000)' alt='' />

<.../script....>

No matter what I change in the "normal" settings - Firefox is not loading the page at all.(file:///Users/drew/Downloads/CAM2.html)

In the left bottom corner it only shows "Performing a TLS Handshake with 192.168.2.2". And thats it. Every other browser is able to open the page and show the camera pictures, only Firefox not. Is there a easy fix for this?

Asked by Sascha 1 நாள் முன்பு

Answered by TyDraniu 1 நாள் முன்பு

 • Locked

book marks

Locking this thread, please continue here: [/questions/1452225] reinstall book marks to tool bar from other book marks … (மேலும் படிக்க)

Locking this thread, please continue here: [/questions/1452225]
reinstall book marks to tool bar from other book marks

Asked by kurtdreynolds 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox Multi-Account Containers | Container Name in URL Bar

Firefox 126.0.1 displays a very long name of a container completely in the URL bar. Firefox 127.0 truncates container names AWS long account and role names make keeping… (மேலும் படிக்க)

Firefox 126.0.1 displays a very long name of a container completely in the URL bar.

Firefox 127.0 truncates container names

AWS long account and role names make keeping the long name very convenient (works with the 'AWS SSO Containers' Add-On

Asked by Itai 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 3 வாரங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox update 127.0.2 (64-bit)

Latest update (127.0.2) erased all my data. Gone are my bookmarks, passwords, sign-in shortcuts, history, etc. and I'm trying not to panic. Most of my passwords are bac… (மேலும் படிக்க)

Latest update (127.0.2) erased all my data. Gone are my bookmarks, passwords, sign-in shortcuts, history, etc. and I'm trying not to panic. Most of my passwords are backed up but my bookmarks are gone as is all my sign-in shortcuts, etc.

I always try to keep updated and never have had a problem with anything other than having to relearn a few new things; but this is a first for me.

Asked by zebra5ive 5 நாட்கள் முன்பு

Answered by Paul 5 நாட்கள் முன்பு

 • Locked

what does it mean browser not supported

duplicate of /questions/1451961 support forum thread. What does it mean browser not supported by the way I don't like reading so that's why I prefer to talk to a custom… (மேலும் படிக்க)

duplicate of /questions/1451961 support forum thread.

What does it mean browser not supported by the way I don't like reading so that's why I prefer to talk to a customer care representative

Asked by merrill-50 2 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Youtube very laggy recently?

basically just the title. In the last couple days youtube.com specifically has been borderline unusable for me on firefox. All other websites work fine for me on firesfox… (மேலும் படிக்க)

basically just the title. In the last couple days youtube.com specifically has been borderline unusable for me on firefox. All other websites work fine for me on firesfox and youtube has no issues on other browsers.

Asked by Dartagnan Rozycki 6 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 5 மாதங்களுக்கு முன்பு