ஒரு சாதனத்தை பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவுடன் சேர்க்கும் குறியீட்டை நான் எங்கு காணலாம்?

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

நீங்கள் பையர்பாக்ஸ் ஒத்திசைவுடன் சாதனத்தை சேர்க்க முயற்சி போது, நீங்கள் சாதனம் வழங்கும் குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டியிருக்கும். இந்த கட்டுரை அந்த குறியீட்டை கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்பதை கூறும். {ffx35} The template "Only in Fx4" does not exist or has no approved revision.

நான் ஒரு Android சாதனத்தில் குறியீட்டை எங்கே காணலாம்?

 1. பட்டி பொத்தானை அழுத்தி(சில சாதனங்களில் திரைக்கு கீழும் அல்லது உலாவியின் வலது மேல் மூலையிலும்) , அமைப்புகள் தேர்வுசெய்து(தாங்கள் முதலில் மேலும் என்பதை சொடுக்க வேண்டும்) , பின் ஒத்திசை என்பதில் சொடுக்கவும்.
 2. இப்பொழுது இந்த சாதனத்தை இணைப்பதற்க்கான குறியீடு தோன்றும்.
  sync_recovery3

நான் ஒரு iPhone சாதனத்தில் குறியீட்டை எங்கே காணலாம்?

The template "iphonecode" does not exist or has no approved revision.

நான் மற்றொரு கணினியில் இருந்து குறியீட்டை எங்கே காணலாம்?

 1. Firefox சாரளத்தின் மேலே உள்ள Firefox பொத்தானை அழுத்தி, அதிலிருந்து தேர்வுகள் பட்டியை சொடுக்கவும்.

  Firefox சாரளத்தின் பட்டிப்பட்டையிலிருந்து, கருவிகள் தேர்வுசெய்து, அதிலிருந்து தேர்வுகள் பட்டியை சொடுக்கவும்.

  பட்டிப்பட்டையிலிருந்து Firefox அழுத்தி அதில் முன்னுரிமைகள்... தேர்வு செய்யவும்

  Firefox சாரளத்தின் மேலே உள்ள திருத்து அழுத்தி அதில் முன்னுரிமைகள் தேர்வு செய்யவும்

  பட்டி பொத்தானை சொடுக்கி New Fx Menu பின் தேர்வுகள்முன்னுரிமைகள் பொத்தானை சொடுக்கவும்.

 2. Sync தவலையை அழுத்தவும்.
 3. அடுத்து Set Up Firefox Sync அழுத்தவும்.
  Sync Setup 1
 4. I already have a Firefox Sync account கீழ் Connect அழுத்தினால் , இந்த கணினியை சேர்ப்பதற்கான குறியீடு தோன்றும்.
  Comp Code
 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள, Firefox அமுக்கி (Tools menu in Windows XP) அதில் Set Up Sync தேர்வு செய்யவும். பையர்பாக்ஸ் ஒருங்கினை அமைப்பு

சாரளம் திறக்கும்.

 1. அடுத்து I Have an Account அழுத்தவும்.
 2. அடுத்து,இந்த கணினியை சேர்ப்பதற்கான குறியீடு தோன்றும்.
  Pair - Win
 1. மெனு பட்டியில், Tools மெனுவை அழுத்தி Set Up Sync தேர்வு செய்யவும். பையர்பாக்ஸ் ஒருங்கினை அமைப்பு

சாரளம் திறக்கும்

 1. அடுத்துI Have an Account அழுத்தவும்.
 2. அடுத்து,இந்த கணினியை சேர்ப்பதற்கான குறியீடு தோன்றும்.
  Pair - Mac
 1. பையர்பாக்ஸ் சாரளத்தின் மேலே உள்ள, Firefox அமுக்கி (Tools menu in Windows XP) அதில் Set Up Sync தேர்வு செய்யவும். பையர்பாக்ஸ் ஒருங்கினை அமைப்பு

சாரளம் திறக்கும்..

 1. அடுத்து I Have an Account அழுத்தவும்.
 2. அடுத்து,இந்த கணினியை சேர்ப்பதற்கான குறியீடு தோன்றும்..
  Pair - Lin

These fine people helped write this article: user690373, malarvizhi. You can help too - find out how.