செருகுநிரல்கள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை நிர்வகிக்கலாம்

Make Firefox yours through customization settings and add-ons

எவ்வாறு முகப்பு பக்கத்தை அமைத்தல்

Firefox இல் உங்களுடைய முகப்புபக்கத்தினை அமைத்தல் இலகுவானதாகும்.''' Firefox இல் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட இணையதளங்களை முகப்பு பக்கமாக அமைத்துக்கொள்ளலாம்.உங்களுடைய முகப்புபக்க அமைப்புகளை தனிப்பயன்பாடாக அமைப்பதற்குரிய சில ஊதாரணங்களும்,படிப்படியான அறிவுறுத்தல்களும் இவ் ஆக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

ஆங்கிலத்தில்

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More