PDF-dataje w Firefox wočinić

Firefox wobsahuje zatwarjeny PDF-čitak, zo by PDF-dataje we woknje webwobhladowaka pokazał. Tutón nastawk wujasnja, kak móžeće zatwarjeny PDF-čitak wužiwać, kak móžeće druhi PDF-čitak wužiwać a kak móžeće huste problemy rozrisać, na kotrež snano storčiće.

Zatwarjeny PDF-čitak wužiwać

Firefox wobsahuje zatwarjeny PDF-čitak, kotryž wam zmóžnja, sej nimale wšě PDF-dataje namakane we webje bjez tykača wobhladać. Zatwarjeny PDF-čitak je po standardźe zmóžnjeny.

zatwarjeny pdf-čitak fx50.1.0 win10

Funkcije symboloweje lajsty PDF-čitaka

 • Bóčnicu pokazać abo schować - Tłóčatko, kotrež je cyle nalěwo na symbolowej lajsće, bóčnicu z miniaturnymi napohladami stronow dokumenta wočini.
zatwarjeny pdf-čitak bóčnica miniatura fx47
Někotre dokumenty maja tež rozrjadowanski napohlad. Z jeho pomocu móžeće přez dołhi dokument nawigować.
zatwarjeny pdf-čitak bóčnica rozrjad fx47
 • Wo stronu doprědka abo dozady listować abo direktnje k stronje přeńć - Móžeće šipkowej symbolej horje - - a dele - -, zo byšće přez dokument listował abo čisło strony zapodał, ke kotrejž chceće přeńc.
  zatwarjeny pdf-čitak strony listować
 • Wulkosć dokumenta změnić - Wužiwajće tłóčatce + a -, zo byšće powjetšił a pomjeńšił, abo wubjerće skalowanske nastajenje z wuběranskeho menija.
  zatwarjeny pdf-čitak skalowanje fx47
 • Połna wobrazowka abo prezentaciski modus - Klikńće na tłóčatko połneje wobrazowki, zo by so dokument na cyłej wobrazowce pokazał. Tłóčće ESC, zo byšće prezentaciski modus wopušćił.
  zatwarjeny pdf-čitak połna wobrazowka fx47
 • Ćišćeć - Klikńće na ćišćakowy symbol, zo byšće Windowsowy dialog Drucken wočinił.
  zatwarjeny pdf-čitak ćišćeć fx47
 • Sćahnyć - Klikńće na symbol Śćahnyć, zo byšće PDF-dataju na swojim ličaku składował abo ju z PDF-čitakom wočinił.
  zatwarjeny pdf-čitak sćahnyć fx47
 • Aktualny napohlad kopěrować - Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na tłóčatko aktualneho napohlada, zo byšće aktualny napohlad w druhim rajtarku abo woknje wočinił.
  zatwarjeny pdf-čitak aktualny napohlad fx47

Tastowe skrótšenki PDF-čitaka

Přikaz Skrótšenka
Přichodna strona N abo K abo
Předchadna strona P abo J abo
Powjetšić Strg + +cmd ⌘ + +
Pomjeńšić Strg + -cmd ⌘ + -
Awtomatiske skalowanje Strg + 0cmd ⌘ + 0
Dokument k směrej časnika wjerćeć R
Dokument přećiwo směrej časnika wjerćeć + R

Problemy z PDF-čitakom rozrisać

 • Z wěstymi typami PDF-datajow móže PDF-čitak problemy při zwobraznjowanju pismow, barbow abo cyłeho dokumenta měć. Jeli so někotre PDF-dataje derje njezwobraznjuja abo su prózdne, klikńće na sćehnjenske tłóčatko naprawo na symbolowej lajsće, zo byšće dokument ze standardnym PDF-čitakom na swojim ličaku wočinił.

Druhi PDF-čitak wužiwać

Móžeće, jeli chceće, druhi PDF-čtak hač zatwarjeny PDF-čitak wužiwać. Zo byšće wot zatwarjeneho PDF-čitaka do druheho PDF-čitaka přestajił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Nałoženja.
 3. Pytajće zapisk Portable Document Format (PDF) w lisćinje a klikńće na zapisk, zo by jón wubrał.
 4. Klikńće na wuběranski šipk w špalće Akcija za zapisk horjeka. Zapisk „Akcija“ Přehlad w Firefox, hdyž zatwarjeny PDF-čitak wužiwaće.
  • Zo byšće eksterne nałoženje wužiwał, zo byšće sej PDF-dataje wobhladał, wubjerće zapisk za PDF-nałoženje, kotrež chceće wužiwać, kaž na přikład Přehlad wužiwać abo Adobe Reader wužiwać.
  • Zo byšće k dispoziciji stejacy tykač wužiwał, zo byšće sej PDF-dataje w Firefox wobhladał, wubjerće [mjeno tykača] wužiwać (w Firefox).
Warnowanje: NPAPI-tykač „Adobe Acrobat“, kaž je znate, problemy w Firefox zawinuje. Hlejće PDF files are blank or cause an error message on Mac za podrobnosće.

Tykač PDF-čitaka wužiwać

Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.

Slědowaće za 64-bitowy Firefox njepłaći, kotryž ma wobmjezowanu podpěru za tykače.

Móžeće PDF-tykač kaž Adobe Acrobat, Nitro PDF Reader abo Sumatra PDF kaž Adobe Acrobat, MozPlugger abo tykač KParts, jeli jedyn k dispoziciji je wužiwać, zo byšće sej PDF-dataje w Firefox wobhladał. Jeli sće tykač PDF-čitaka instalował, ale maće problemy při jeho wužiwanju, spytajće slědowace rozrisanja:

PDF-tykač zmóžnić

Waš PDF-tykač je snano w Firefox znjemóžnjeny. Zo byšće jón zmóžnił:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.
 3. Wubjerće swój PDF-tykač.
 4. Wubjerće Přećo aktiwizować we wuběranskim meniju.

Sćehnjenske akcije wróćo stajić

 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Zhašejće (abo přemjenujće) dataju mimetypes.rdf.

Druhe rozrisanja

 • Jeli PDF-tykač hromadźe z nałoženjom přińdźe, kontrolujće nastajenja nałoženja, zo byšće hladał, hač je internetne nastajenje, zo by so tykač zmóžnił abo bychu so PDF-dataje we wobhladowaku pokazali.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla