Zoom in and out of websites on Firefox for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

You can zoom into a page by using pinch gestures.

Text will not be reformatted when you use pinch to zoom.

Zoom in

Just place two finger tips on the screen and move them away from each other.

Zoom out

Use a pinch gesture (move your finger tips closer together).

// These fine people helped write this article:Michael Verdi, Matt Brubeck, scoobidiver, Swarnava Sengupta, michellerluna, mluna, Jason, user841578, user917725, scootergrisen, Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla