View mobile bookmarks on your computer

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.
This applies to an old version of Firefox. Your mobile bookmarks will be combined with your other bookmarks across devices.

Firefox Accounts lets you sync pages you've bookmarked on your phone to your computer. Here's how to view your mobile bookmarks on your laptop or desktop computer:

  1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 on the toolbar.
  2. Click the Mobile Bookmarks item.
    FxDesktop-MobileBookmarks
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Joni, Daniel2099. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla