Switch to desktop view on Firefox Focus for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

If you're having trouble with the mobile version of a web page, switch to desktop view in just a few taps:

  1. Open the page you want to view.
  2. Tap the menu button next to the address bar:

    focus menu android
  3. Tap Request Desktop Site in the menu that opens.
// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla