Suggestion Box

Ba'a tsare wannan maƙalar ba, sabo da haka abin cikinta na iya zama tsoho.

We want your feedback!

We collect your ratings, read your comments and present them to the Mozilla engineering and products teams every week. Use this link to send us your valuable feedback:

Submit Your Feedback

You can also help us make Firefox better by sending us performance data

Waɗan nan ƙyawawan jama'a sun taimaka wajen rubuta wannan maƙala: Michael Verdi, Andrew. Kaima za ka iya taimakawa - nemi ta yaya.