Search suggestions in Firefox Focus for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

As you type into the address or search bar, Firefox Focus will recommend popular searches that match what you're typing.

When you type text into the address bar for the first time, Firefox Focus will ask if you want to turn on search suggestions. Afterwards, you can change this setting at any time:

  1. Tap the menu button next to the address bar:

    focus menu android
  2. Tap Settings in the menu.
  3. Tap Search in the next screen.
  4. Tap the switch next to Get search suggestions to turn it on or off.
// These fine people helped write this article:Joni, Artist. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla