Search open tabs in Firefox

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.
This article describes a new feature available in Firefox version 66.

Firefox lets you find a specific tab when you have a lot of tabs open:

  1. Click the List all tabs button in the tab bar.
    list all tabs 66
  2. Click Search Tabs in the menu that opens.
    search tabs 66
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Joni, Rok. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla