Manage bookmark folders in Firefox for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.
This article applies to the latest version of Firefox for Android. Please update your version first to enjoy these features.

Bookmark folders keep your bookmarks organized. Here's how to create, rename or delete these folders.

Create a Bookmark folder

 1. Go to the Bookmarks panel on your home screen.
  bookmarks panel android 57
 2. Press and hold on the bookmark you want to change until the menu appears.
 3. Tap Edit.
 4. Tap the Parent Folder field.
 5. Tap the Create Folder icon on the top-right of your screen.
 6. In the Name field, enter the new folder name.
 7. In the Parent Folder field, choose the folder in which you want to store it.

Rename or move a Bookmark folder

 1. Go to the Bookmarks panel on your home screen.
  bookmarks panel android 57
 2. Press and hold on the bookmark folder you want to change until the menu appears.
 3. Tap Edit.
 4. In the Name field, enter the new folder name.
 5. In the Parent Folder field, choose the folder in which you want to store it.
  Tip: You can leave this at Parent Folder if you want this folder to appear directly on the Bookmarks panel.

Delete a Bookmark folder

 1. Go to the Bookmarks panel on your home screen.
  bookmarks panel android 57
 2. Press and hold on the bookmark folder you want to change until the menu appears.
 3. Tap Remove. A message at the bottom will say Folder removed.
  Important: This action cannot be undone.
// These fine people helped write this article:Anticisco Freeman, Joni, Artist, YD. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla