Identify noisy tabs in Firefox for Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.

When sound starts playing on a web page, Firefox lets you know which page it's coming from by displaying a speaker icon.

  1. Tap the numbered tab icon at the top of the screen:

    tab icon 43 tab number android 57
  2. You'll see your open tabs.
  3. Look for the speaker icon on the tab list.
  4. Tap the page to open it.
    android audio 43 noisy tab android 57
// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla