Full screen browsing on Android

Ba wanda ya taimaka aka fassara wannan maƙala tukuna. Idan ka riga ka san yadda fassara domin SUMO ta ke aiki, fara fassara yanzu. Idan ka na son ka koyi ta yaya za ka yi fassara maƙaloli domin SUMO, fara daga nan.
Note: This applies to the latest Firefox for Android Release version which can be downloaded from mozilla.org/mobile.
On longer web pages, the title bar (which includes the open tab counter) automatically hides itself. To access it again, pull down.

// These fine people helped write this article:Roland Tanglao, Swarnava Sengupta. You can help too - find out how.

Wannan maƙalar ta taimaka? Dakata...

Mai aikin sa-kai domin Tallafawa Mozilla