Hulp bij Firefox Developer Edition verkrijgen

Dizze side bestiet net yn it Frysk. Yn stee dêrfan binne jo nei de Nederlandse ferzje trochferwizen. As jo de side nei it Frysk oersette wolle, klik dan hjir. Jo kinne ek de Ingelske ferzje fan dizze side besjen.

Firefox Developer Edition integreert alle ontwikkelaarshulpmiddelen die u nodig hebt in één pakket. Het is de enige browser die aan ontwikkelaars is opgedragen.

Hoe wissel ik tussen het Developer Edition- en standaardthema?

Klik op de menuknop new fx menu, daarna op +Aanpassen en dan op Firefox Developer Edition-thema gebruiken om tussen thema’s te wisselen.

Zie Reverting themes on MDN voor meer details.

Verdwenen bladwijzers herstellen

Firefox Developer Edition zal, als u de browser tegelijkertijd met Firefox uitvoert, een nieuw profiel aanmaken. Zie Verdwenen bladwijzers herstellen in Firefox Developer Edition als u uw bladwijzers in beide versies wilt behouden.

Hoe kom ik meer over Firefox Developer Edition te weten?

Het Mozilla Developer Network is de beste plek om meer over Developer Edition te lezen. Zie MDN Developer Edition documentation voor meer details.

Wie dit artikel behelpsum?

Ien momint...

Dizze aardige minsken hawwe holpen by it skriuwen fan dit artikel:

Illustration of hands

Frijwilliger wurde

Lit jo ekspertize groeie en diel dizze mei oaren. Beäntwurdzje fragen en ferbetterje ús kennisbank.

Mear ynfo