Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

browser tracking

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 82 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από sciencemagic

more options

It appears web sites can track my activity on their site. How do I make it so a given web site can't track me? Does Firefox have a setting that makes it more difficult to track me on a given web site? I've seen where a VPN, not sure what that is, can be of big help. How do I initiate a VPN and are there free VPN's? When I visit this particular site it states, "from your site login activity" and goes on from there what they want to do. How do I make it more difficult for a web site to be able to track my log in activity? Will a VPN solve this problem? Or, does Firefox have various accessories that can do the same thing? I know deleting cookies with this particular site does not solve the issue for me. Can someone help? Thank you.

It appears web sites can track my activity on their site. How do I make it so a given web site can't track me? Does Firefox have a setting that makes it more difficult to track me on a given web site? I've seen where a VPN, not sure what that is, can be of big help. How do I initiate a VPN and are there free VPN's? When I visit this particular site it states, "from your site login activity" and goes on from there what they want to do. How do I make it more difficult for a web site to be able to track my log in activity? Will a VPN solve this problem? Or, does Firefox have various accessories that can do the same thing? I know deleting cookies with this particular site does not solve the issue for me. Can someone help? Thank you.

Επιλεγμένη λύση

VPN will provide a different IP address but not all VPN are created equal so you will have to do your homework to find out the VPN that will do what your asking and not expose your real IP address from your ISP. No VPN and Proxy are a tricky thing and as I always tell people do the homework on VPN and Proxy if you going to use then and make sure if your paying you pay for what you want and if free but always see how they protect your IP address because without doing that you might as well just have no VPN or Proxy when browsing the web.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

donthavecow, thank you for your reply. Might need some help here in determining tracking protection? My issue is not really a site giving my info to a 3rd party, as what appears tracking protection does. My issue is that site tracking my log in frequency and who I specifically am. How does a given site determine who a individual is when I log in and there location? Does Firefox tracking protection do anything for that? Can you please explain. Just not sure tracking protection will help with that what I'm trying to do? Thank you.

more options

Dropa, thanks for the reply. I guess what I'm trying to achieve is to be able to sign into a web site and the site NOT identify my computer or my location. Is the IP address the component that tells the web site who I am and where I'm located? If so, how do I incorporate a way to make it not available to the web site? Can you help?

more options

Dropa, thank you for your reply. So, it appears I can't hide my location and computer from a given web site if I understand your comments. The web site in question allows me access to their site in their public domain. But when I access there subscription part of their web site I have to sign in with a email address. But, I keep having trouble with that portion of the web site. I am just surprised the web site knows my specific computer and possibly location. I was under the believe that using a VPN would some how not show my IP address to a given web site. From what your telling me, that's not the case? Can you please reiterate, Dropa if I got that right? Thank you for your patients and help.

more options

Dropa, once again thank you for your reply! So, with a VPN provider they use their IP address to go to a given web site the client, me, may be going to. But as you state, the VPN provider may not do a thorough job of protecting my original IP address, when going to that given web site while I use the VPN's assigned IP address. Or, as you state, maybe they don't provide the protection I am seeking with the IP address', mine and theirs. I will have to make sure how they go about that protection of the two IP's. I believe that is what you are explaining to me. So, a VPN can actually send a different IP address to a web site other than my own IP address it appears. Just want to make sure before I get too involved if I'm not wasting my time or chasing my tail here. Thank you very much Dropa. I do appreciate your help and understand to a not so computer literate person.

more options

Dropa, once again thank you for your reply. Understand I need to see what the VPN is actually doing and what it is protecting (hiding) from the web in general. From what I can tell I just need to see what my IP address by accessing Microsoft's "view network status and task" and see what my IP address is without a VPN and then view the IP address with the VPN enabled. That should make sure the two IP address' are different? Does that sound right to you? Thank you, Dropa for your help.

more options

Hi Dropa, one last question may be you could answer. If the VPN assigns a new IP address for my computer, if I were to go to a web site I used with my old IP address, and then go to it after installing a VPN, I would presume I would have to re-log in to that web site because of my new computer identity? Is that how it would work, Dropa? Or, am I all wet? Can you please explain. Thank you.