Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I remove the separators in the right-click tab context menu?

 • 3 απαντήσεις
 • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 686 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από JadenStevenson

more options

I am trying to remove the context menu items that I don't need and would like to not see. I was able to successfully remove all the items that I wanted to after following this guide on reddit: https://www.reddit.com/r/firefox/comments/7dvtw0/guide_how_to_edit_your_context_menu/

However, I was only able to remove the third separator that is displayed right below the menu item called "Send Tab to Device." I now have an issue where the items are deleted, but the separators are still there. As a result of this, I now have three separators that I do not want and look really weird. The code I used to do this is below. The part where I removed the separator is at the bottom of the first segment.

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

/*Removes Items from Tab Context Menu*/
#context_reloadTab,#context_toggleMuteTab,#context_openTabInWindow,#context_sendTabToDevice,#context_bookmarkAllTabs,#context_closeTabsToTheEnd,#context_closeOtherTabs,#context_undoCloseTab,#context_closeTab, #context_sendTabToDevice_separator,

/*Removes Items from Right Click Menu; Diagram here: https://imgur.com/b5gEfUy */
#context-back,#context-forward,#context-reload,#context-stop,#context-bookmarkpage,#context-navigation,#context-sep-navigation,#context-savepage,#context-pocket,#context-sep-sendpagetodevice,#context-sendpagetodevice,#context-sep-viewbgimage,#context-selectall,#context-sep-selectall,#inspect-separator,

/*Removes Items from Right Click on Selected Links Menu; Diagram here: https://imgur.com/e9AaMx3 */
#context-openlinkintab,#context-openlinkinusercontext-menu,#context-openlink,#context-openlinkprivate,#context-sep-open,#context-savelinktopocket,#context-sep-selectall,#context-sendlinktodevice,#inspect-separator {display: none !important;}
Only once I added
#context_sendTabToDevice_separator
did that the third separator disappear after restarting Firefox.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη JadenStevenson

Επιλεγμένη λύση

One way to get selectors is to bookmark this internal page -- not clickable, you need to paste it to the address bar and press Enter to load it:

view-source:chrome://browser/content/browser.xul

That is just the predefined, static stuff, so there may well be new items added dynamically. On mine, it boils down to:

<menupopup id="tabContextMenu">
 <menuitem id="context_reloadTab"/>
 <menuitem id="context_toggleMuteTab"/>
 <menuseparator/>
 <menuitem id="context_pinTab"/>
 <menuitem id="context_unpinTab"/>
 <menuitem id="context_duplicateTab"/>
 <menuitem id="context_openTabInWindow"/>
 <menuseparator id="context_sendTabToDevice_separator"/>
 <menu id="context_sendTabToDevice">
	<menupopup id="context_sendTabToDevicePopupMenu"/>
 </menu>
 <menuseparator/>
 <menuitem id="context_reloadAllTabs"/>
 <menuitem id="context_bookmarkAllTabs"/>
 <menuitem id="context_closeTabsToTheEnd"/>
 <menuitem id="context_closeOtherTabs"/>
 <menuseparator/>
 <menuitem id="context_undoCloseTab"/>
 <menuitem id="context_closeTab"/>
</menupopup>

You had a post earlier today (answer-1142321) about the context menu items that I think answers your question in this thread. You need to use sibling selectors for the separators that do not have an id. Those are the bolded items:

/*Removes Items from Tab Context Menu*/
#context_reloadTab, #context_toggleMuteTab,
#context_toggleMuteTab + menuseparator,
#context_openTabInWindow,
#context_sendTabToDevice_separator, 
#context_sendTabToDevice,
#context_sendTabToDevice + menuseparator,
#context_bookmarkAllTabs, #context_closeTabsToTheEnd,
#context_closeOtherTabs,
#context_closeOtherTabs + menuseparator,
#context_undoCloseTab, #context_closeTab {
 display: none !important;
}

So "before and after":

<center></center> Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

One other thing I forgot to mention in my first post.

I tried changing the code I used for removing the third separator in order to use it to remove the other separators.

For example:

Change #context_sendTabToDevice_separator
to: #context_toggleMuteTab_separator
Or to: #context_openTabInWindow_separator


I also tried following the template of the separators in the Right-Click context menu.

For example: #context-sep-viewbgimage changed to #context-sep-togglemutetab

None of the selector ID's I changed, to try and delete the other separators in the Tab Context menu, worked. The steps I followed was to add them to my CSS file, save it and then restart my Firefox browser.

more options

Επιλεγμένη λύση

One way to get selectors is to bookmark this internal page -- not clickable, you need to paste it to the address bar and press Enter to load it:

view-source:chrome://browser/content/browser.xul

That is just the predefined, static stuff, so there may well be new items added dynamically. On mine, it boils down to:

<menupopup id="tabContextMenu">
 <menuitem id="context_reloadTab"/>
 <menuitem id="context_toggleMuteTab"/>
 <menuseparator/>
 <menuitem id="context_pinTab"/>
 <menuitem id="context_unpinTab"/>
 <menuitem id="context_duplicateTab"/>
 <menuitem id="context_openTabInWindow"/>
 <menuseparator id="context_sendTabToDevice_separator"/>
 <menu id="context_sendTabToDevice">
	<menupopup id="context_sendTabToDevicePopupMenu"/>
 </menu>
 <menuseparator/>
 <menuitem id="context_reloadAllTabs"/>
 <menuitem id="context_bookmarkAllTabs"/>
 <menuitem id="context_closeTabsToTheEnd"/>
 <menuitem id="context_closeOtherTabs"/>
 <menuseparator/>
 <menuitem id="context_undoCloseTab"/>
 <menuitem id="context_closeTab"/>
</menupopup>

You had a post earlier today (answer-1142321) about the context menu items that I think answers your question in this thread. You need to use sibling selectors for the separators that do not have an id. Those are the bolded items:

/*Removes Items from Tab Context Menu*/
#context_reloadTab, #context_toggleMuteTab,
#context_toggleMuteTab + menuseparator,
#context_openTabInWindow,
#context_sendTabToDevice_separator, 
#context_sendTabToDevice,
#context_sendTabToDevice + menuseparator,
#context_bookmarkAllTabs, #context_closeTabsToTheEnd,
#context_closeOtherTabs,
#context_closeOtherTabs + menuseparator,
#context_undoCloseTab, #context_closeTab {
 display: none !important;
}

So "before and after":

<center></center>
more options

Thank you very much. I had not heard of the term "sibling selector" before. I had been taking some code I found on another post and adapted it to my needs. It is very helpful to have a label and explanation for why adding a plus sign to the selector ID worked.

This will be extremely useful for removing any other items that need removing from the other context menus. Have a good day!