Správa typů souborů a akcí při kliknutí na soubor ve Firefoxu

Tento článek popisuje, jak Firefox zachází se stahovanými soubory různých typů obsahu, např. zda je uloží nebo otevře pomocí aplikace nainstalované v počítači, a jak můžete toto chování změnit.

Typy souborů a akce při stažení

Když na webové stránce kliknete na odkaz odkazující na soubor, objeví se v případě, že ještě není pro daný typ souboru nastavena žádná akce při stažení, dialogové okno s dotazem, zda si přejete soubor uložit nebo ho otevřít určitou aplikací. Typ internetového médiatyp internetového média (nebo též MIME typ či typ obsahu), nastavený webovým serverem, pak určí, co Firefox se souborem provede.

Pokud špatně nakonfigurovaný webový server pošle nesprávný typ obsahu, nebude Firefox schopen správně soubor zpracovat. Například Firefox zobrazí obsah jako prostý text, namísto toho, aby soubor otevřel v aplikaci. Více se dozvíte v dokumentech Properly configuring server MIME types a Common MIME types na webu MDN. V takovém případě můžete kontaktovat daný web, nebo můžete problém obejít pomocí doplňku Firefoxu, jako je třeba Content-Type Fixer. (Pokud použijete doplněk a budete s ním potřebovat pomoci, měli byste navštívit web doplňku nebo se obrátit na jeho tvůrce.)

Když zvolíte jednu z těchto možností a zároveň v dialogu Co má Firefox s tímto souborem udělat? zaškrtnete políčko Provádět od teď automaticky s podobnými souboryJestliže u nějakého typu souboru nemá Firefox nastavenou akci při stažení, pak Firefox ve výchozím nastavení soubor uloží. Pokud v rámečku „Stahování“ na soubor kliknete pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolíte Vždy otevírat podobné soubory (viz dále), bude v nastavení Firefoxu do sekce Obecné a části Aplikace přidána nová položka.

Poznámka: Firefox zachází s odkazy na některé typy mediálních souborů, jako jsou například soubory .mp3, stejným způsobem jako s odkazy na soubory .txt a .html, tj. zpracovává je interně. Nebudete tedy dotázáni, co se souborem udělat (pokud webový server souboru nepřiřadil "Content-Disposition: attachment").Soubor se tedy nebude stahovat a rámeček Stahování se neotevře. Místo toho se soubor otevře a přehraje ve Firefoxu, přičemž budou zobrazeny ovládací prvky pro správu přehrávání (podrobnosti naleznete v tomto článku). Nastavení v části Aplikace Firefox používá pouze k určení akce, která se provede, když je soubor brán jako stahování (viz níže).

Změna akce při stažení

Můžete změnit, jakou akci Firefox pro určitý typ obsahu provede. Toto nebude mít vliv na multimediální soubory vložené do webových stránek – pouze na odkazy na samotné soubory.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.

 2. V sekci Obecné a v podsekci Soubory a aplikace najděte část Aplikace.
 3. Klikněte na položku pro typ obsahu, u něhož si přejete změnit akci. (Pro jeden a ten samý formát či příponu souboru se může vyskytovat vícero položek, protože některé typy souborů zahrnují vícero typů obsahu.)
 4. Klikněte do pravého sloupce Akce a rozbalí se nabídka s výběrem akcí, které je po kliknutí na tento typ souboru možno provést.
  moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78moznosti-aplikace-pdf-fx78
  • Otevřít ve Firefoxu: Zvolte, pokud chcete, aby obsah vždy zobrazil Firefox. Týká se to pouze omezeného počtu typů obsahu, které umí Firefox dekódovat (PDF, AVIF, XML, SVG a WebP Image).
  • Vždy se zeptat: Zvolte, pokud chcete, aby se vždy zobrazil dialog Co má Firefox s tímto souborem udělat? (viz níže), v němž pak zvolíte, co má Firefox se souborem provést. To se může hodit v případě, kdy Firefox daný typ souboru automaticky ukládá nebo ho vždy otevírá v určité aplikaci, avšak vy si přejete být dotázáni, co má se souborem provést.
  • Uložit soubor: Zvolte, pokud chcete, aby byl vždy soubor automaticky uložen do vašeho počítače, když daný typ souboru budete stahovat. Více se dozvíte v článku Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory.
  • Použít výchozí systémovousystémovousystémovou aplikaci: Zvolte, pokud chcete, aby se soubor vždy otevřel v aplikaci, která je v operačním systému nastavena jako výchozí. Tato možnost se zobrazuje pouze u typů obsahu, které zobrazují možnost Otevřít ve Firefoxu (soubory PDF, AVIF, XML, SVG a WebP Image) a je dostupná tehdy, když je v systému nastavena jiná aplikace, která standardně otevírá daný typ souboru.
  • Použít <název aplikace>: Zvolte, pokud chcete, aby se soubor vždy otevřel v této aplikaci nebo aby byl protokol vždy zpracován touto aplikací. (Některé typy obsahu, jako třeba mailto, irc a ircs, jsou protokoly a ne typy souborů.) Možnosti mohou zahrnovat jednu nebo více webových aplikací pro zpracování protokolu nebo nainstalovanou aplikaci.
  • Použít jinou…: Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí dialog Zvolit pomocnou aplikaci, v němž můžete zvolit aplikaci, ve které si přejete, aby se daný typ obsahu otevíral.
  • Podrobnosti o aplikaci…: Pokud se na seznamu nacházejí webové aplikace nebo nainstalované aplikace jiné než výchozí systémové, zobrazí tato možnost dialog, ve kterém můžete zjistit umístění těchto aplikací nebo můžete aplikaci odebrat jako dostupnou možnost.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Nastavení Firefoxu tak, aby se vás ptal, co má dělat se soubory bez definovaného typu obsahu

Když kliknete na odkaz na nějaký soubor a Firefox nemá pro daný typ souboru stanovený typ obsahu a akci při stažení, pak soubor ve výchozím nastavení uloží. Pokud si přejete, aby se vás Firefox ptal, co má s takovýmito stahovanými soubory dělat, můžete přejít na konec části Aplikace a u volby Co má Firefox dělat s ostatními soubory? vybrat možnost Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit.

Fx101settings-Applications-OtherFiles

Při výběru možnosti Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit se při stahování jakéhokoli souboru, který nemá definovaný typ obsahu, zobrazí dialog Co má Firefox s tímto souborem udělat? (viz níže).

Přidání akce při stažení

Když počínaje verzí Firefoxu 101 v nastavení Firefoxu v části Aplikace vyberete Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit (jak je ukázáno výše) a kliknete na odkaz na soubor bez definovaného typu obsahu a akce, zobrazí se dialog Co má Firefox s tímto souborem udělat?. Když vyberete nějakou akci a zároveň zaškrtnete volbu Provádět od teď s podobnými soubory automaticky, bude do seznamu v části Aplikace přidána pro daný typ souboru nová položka. Další informace naleznete v kapitole Dialog „Co by měl Firefox s tímto souborem udělat?“ níže.

Ve verzí Firefoxu 98 a vyšším můžete při stahování typu souboru, který lze otevřít pomocí nainstalované aplikace, nastavit Firefox, aby vždy otevíral podobné soubory:

 1. V rámečku Stahování klikněte pravým tlačítkem myšiza podržení klávesy control klikněte na stahovanou položku. (Udělat to můžete i v knihovně stránek v sekci Stahování.)
 2. Z místní nabídky zvolte Vždy otevírat podobné soubory.
  • Tato možnost může v některých případech chybět, například u spustitelných souborů nebo souborů, které webové stránky předkládají s nesprávným typem obsahu (viz výše).
  Fx98Downloads-FileContextmenu

Možnost „Vždy otevírat podobné soubory“

Jestliže v místní nabídce stahované položky vyberete možnost Vždy otevírat podobné soubory, otevře se daný soubor ve výchozí systémové aplikaci a v nastavení Firefoxu se do části Aplikace přidá položka nového typu obsahu s akcí při stažení nastavenou na použití této aplikace. Při příštím stahování tohoto typu souboru a otevření místní nabídky bude možnost Vždy otevírat podobné soubory zaškrtnutá.

Fx98AlwaysOpenSimilarFilesCheckmark

Pokud toto zaškrtnutí zrušíte, změní se v nastavení v části Aplikace akce při stažení pro daný typ obsahu na Uložit soubor. Později zde pak můžete vybrat jinou akci při stažení (viz výše), např. Použít jinou… pro výběr jiné aplikace nebo Vždy se zeptat, aby se vás při stahování daného typu souboru Firefox vždy dotázal, co má se souborem dělat.

Poznámka: Když otevřete ve Firefoxu soubor pomocí nějaké aplikace, bude rovněž soubor uložen do umístění uvedeného u volby Ukládat všechny soubory do složky nacházející se v nastavení Firefoxu v podsekci Soubory a aplikace a části Stahování (podrobnosti naleznete v článku Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory). Více se o tom, jak probíhá stahování souborů, dozvíte v tomto článku.

Když kliknete na odkaz a Firefox pro daný typ souboru nemá nastavený typ obsahu a akci při stažení, Firefox se vás zeptá, co má se souborem udělat zobrazením následujícího dialogu:

Dialog „Co má Firefox s tímto souborem udělat?“

Jestliže v nastavení Firefoxu v části Aplikace (viz výše) změníte nějakému definovanému typ souboru akci na Vždy se zeptat nebo jestliže ostatním, zde neuvedeným souborům vyberete Zeptat se, jestli soubor otevřít, nebo uložit, zobrazí se při kliknutí na tyto soubory dialog Co má Firefox s tímto souborem udělat?: stazeni-souborustazeni-souborustazeni-souboru

Poznámka: Tento dialog se zobrazí také u akcí ke stažení nastavených v nastavení Firefoxu v části Aplikace (viz výše) na Vždy se zeptat. U typů obsahu, které je možno nastavit na Otevřít ve Firefoxu (soubory PDF, AVIF, XML, SVG, a WebP Image) bude kromě těch níže dostupná ještě i možnost Otevžít ve Firefoxu.
 • Otevřít ve Firefoxu: Otevře soubor ve Firefoxu. Tato možnost se bude zobrazovat pouze u typů obsahu, které v nastavení Firefoxu v části Aplikace obsahují možnost Otevřít ve Firefoxu (soubory PDF, AVIF, XML, SVG, a WebP Image).
 • Otevřít pomocí: Uloží soubor do dočasné složky a otevře hoOtevře soubor ve výchozí aplikaci operačního systému pro tento typ souboru. (Pomocí rozbalovacího seznamu můžete vybrat i jinou aplikaci.)
 • Uložit soubor: Uloží soubor do složky stahovaných souborů (stanovené v nastavení Firefoxu v sekci Obecné).
 • Provádět od teď automaticky s podobnými soubory: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li, aby se zvolená akce prováděla vždy automaticky. Tím se přidá nová položka do seznamu akcí při stažení. Aby se změna akce při stažení projevila, může být nutné restartovat Firefox.
Je volba Provádět od teď automaticky s podobnými soubory nepřístupná? To se může stát, jestliže server chybně specifikuje typ internetového média daného souboru, nebo jestliže server souboru přiděluje „Content-Disposition: attachment“.
Upozornění: U žádného typu souboru nenastavujte, aby ho vždy otevíral Firefox jakožto aplikace, poněvadž to může způsobit problémové chování Firefoxu, kdy Firefox po kliknutí na odkaz opakovaně otevírá prázdné panely nebo okna.

Dialog „Co má Firefox s tímto souborem udělat?“ nenabízí žádnou aplikaci

Dialog Co má Firefox s tímto souborem udělat? nemusí pro některé typy souborů nabízet žádnou aplikaci. V takovém případě můžete kliknout na tlačítko Vybrat…Procházet… a vybrat aplikaci nainstalovanou ve vašem počítači, pomocí níž bude soubor otevřen.
stazeni-souboru1stazeni-souboru1

Obnova akcí při stažení pro všechny typy obsahu

Máte-li potíže s tím, jak Firefox zachází s různými soubory a nedokážete je vyřešit, nebo pokud prostě jen chcete začít nanovo, můžete obnovit výchozí typy obsahu a akce tak, že Firefox obnovíte do výchozího nastavení. Jak na to, se dozvíte v článku Obnova Firefoxu – snadné řešení většiny problémů.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více