PDF files are blank or cause an error message on Mac

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.
Note: This article only applies to Mac computers.

Adobe Reader installs the "Adobe Acrobat NPAPI Plug-in" for viewing PDF files inside your browser. If you use this plugin in Firefox, PDF files may be blank or you may see the message, Adobe Reader cannot show documents in this browser. We'll explain how to fix that.

In order to view PDF files again, follow these steps:

  1. Click the menu button new fx menu and select Preferences….
  2. Select the Applications panel.
  3. Type pdf into the search bar.
  4. For each content type listed, click on the drop-down menu in the Action column.
    Preferences - Applications - PDF. Storyboard pdf 57
  5. Change the selection to another action, such as Preview in Firefox or Use Preview.
  6. Close the Preferences window.
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Michele Rodaro, Michael Verdi, scoobidiver, John99, Swarnava Sengupta, ideato, Lan, Simon, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla