Fix problems connecting to websites after updating Firefox

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

This article describes how to troubleshoot problems connecting to websites that start immediately after updating Firefox to a new version.

The cause

If you were able to load websites until you updated Firefox, your Internet security software (including firewalls, antivirus programs, anti-spyware programs, and more) is likely preventing Firefox from connecting to the Internet.

This problem occurs when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted.

Note: In some cases, disabling an Internet security program or firewall does not stop all of its parts from being active. A program that reports that it is disabled may still be able to block Firefox.

Fixing the problem

To allow Firefox to connect to the Internet again:

  1. Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  2. Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs, then add it back. For detailed instructions, see Configure firewalls so that Firefox can access the Internet.
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla