How to disable the built-in PDF viewer and use another viewer

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Third-party PDF viewers are available, if you prefer not to use the Firefox built-in viewer. To switch from the built-in PDF viewer to another viewer:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. In the General panel, go down to the Applications section.
  3. Find the Portable Document Format (PDF) entry in the list and click on it to select it.
  4. Click on the arrow under the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use from the drop-down menu.
    applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7 Fx61Applications-pdf-win7
    • When Preview in Firefox is the selected action, the built-in PDF viewer is used. For more information, see View PDF files in Firefox.
  5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
// These fine people helped write this article:AliceWyman, philipp, Tonnes, Michael Verdi, Amit Kumar Thakur, Wesley Branton, user917725, Lan, Joni, Heather, Ömer Timur. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla