Customize Firefox Home on iOS

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Firefox Home on your iOS device displays your Top Sites (frequently and recently visited pages) and articles trending on Pocket. Here's how to customize your Firefox Home.

Customize Firefox Home

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Settings in the menu panel.
 3. Tap Home.
 4. Tap Top Sites and choose how many rows of Top Sites you want to see.
 5. Return to the previous screen.
 6. Tap the switch next to Trending on Pocket to turn it on (blue) or off (clear).

See Top Sites

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Home.

Remove a Top Site

If you don't want some of these sites to show up, you can delete them easily:

 1. Tap and hold on the site you want to remove until a menu appears.
 2. Tap Remove.

Pin a Top Site

To make a site stay:

 1. Tap and hold on the site until a menu appears.
 2. Tap Pin to Top Sites.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla