Change the default search in Firefox Klar on iOS

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

This page describes some new features in Firefox Klar. If your Firefox Klar looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Klar for iOS gives you the option to change your default search engine. Here's how to do it:

  1. Tap the cogwheel to go to the Settings menu:

    focus ios settings 8
  2. Tap the selection under Search Engine to change it.
  3. Choose your desired search engine from the list (Note: Your choices may differ depending on your region and version).
    search engines focus
  4. Tap the back arrow at the top left twice to save your settings and return to the home screen.
// These fine people helped write this article:Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla