Autocomplete settings in the Firefox Focus address bar

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Firefox Focus for Android helps you get to websites faster with URL Autocomplete. This feature is on by default, but you can turn it off and manage your custom URLs.

Turn Autocomplete on or off

 1. Tap the menu icon in the address bar.
  focusmenu 4
 2. Tap Settings.
 3. Tap Search.
 4. Tap URL Autocomplete.
  • Top sites: autocompletes popular sites around the Web.
  • For Sites you Add: Lets you add your own sites to autocomplete.
 5. Tap Manage sites.
 6. Tap the back arrow to save your changes and return to the previous screen.

Add your own links

Add a web page you're viewing

 1. Tap on the URL in the address bar.
 2. The Add link to autocomplete.
focus autocomplete 8
 1. Tap the menu icon in the address bar.
  focusmenu 4
 2. Tap Settings.
 3. Tap Search.
 4. Tap URL Autocomplete.
 5. Tap the switch next to each option to turn it on:
  • Top sites: autocompletes popular sites around the Web.
  • For Sites you Add: Lets you add your own sites to autocomplete.
 6. Tap Manage sites.
 7. Enter the links you want to add.
 8. Tap Save at the top right to keep your changes.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Michele Rodaro, Joni, Rok. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla