Add a search engine to Firefox Focus for Android

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

This page describes some new features in Firefox Focus. If your Firefox Focus looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Focus comes with built-in search engines, but you can also add new ones:

  1. Tap the menu button at the top right corner.
    focusmenu 4
  2. Tap Settings.
  3. Tap the option under Search.
  4. Tap Add another search engine.
  5. Give your search engine a name in the Name to display field.
  6. In the Search string to use field, enter the link to your search query:
  7. Tap Save to keep your changes.
  8. Tap the back arrow to return to the previous screen.
// These fine people helped write this article:Tonnes, Joni. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla