An extension changed my home page

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.
This article applies to Firefox version 57 and above.
Please update your version of Firefox for the latest features and security updates.
Extensions are add-ons that you can install to add or modify Firefox features. Some extensions take control of your home page (the page you see when you click the home Home Button 57 icon or open a New Window) and the New Tab page (what you see when you open a new tab). If this happens, Firefox will ask you when you open it for the first time if that change is okay.

View and disable the extension

You can view and disable extensions that have changed your New Tab, New Window or home page from the GeneralHome panel of Firefox OptionsPreferences as follows:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Click General.
 3. Under Home page, it will indicate whether an extension has changed your home page.
  Fx57ExtensionControl-Homepage
 4. Click Disable Extension to disable the extension that has changed your home page. To set a new home page, see How to set the home page.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Click General.
 3. Under When Firefox starts, it will indicate whether an extension has changed your New Tab page.
  Fx58ExtensionControl-NewTab
 4. Click Disable Extension to disable the extension that has changed what you see when you open a new tab and restore the default New Tab page.
 5. Under Home page, it will indicate whether an extension has changed your home page.
  Fx58ExtensionControl-Homepage
 6. Click Disable Extension to disable the extension that has changed your home page. To set a new home page, see How to set the home page.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Home panel.
 3. Under New Windows and Tabs, it will be indicated whether an extension has changed your New Tab page or home page.
  Fx61ExtensionControl
 4. Click Disable Extension to disable the extension controlling your New Tab page or home page and restore the default page.

Remove the extension completely

 1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Extensions.
 2. Look for the extension that made the changes to your New Tab or home page.
 3. Click the ellipsis (3-dot) icon and select the Remove button next to that extension.
  remove addon
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Underpass, Michele Rodaro, TyDraniu, Lan, Joni, Rok, andrewtruong. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla