టాగ్ చేయబడిన ప్రశ్నలు చూపిస్తున్నం: అన్ని ప్రశ్నలు చూపించు

cannot log in to a government website that I guess I deleted when told to delete my cache, cookies and browser whatever

I have had a government website to log into for informatin from them. It was always auto-filled. I have asked for support from them and they gave me another number to ca… (మరింత చదవండి)

I have had a government website to log into for informatin from them. It was always auto-filled. I have asked for support from them and they gave me another number to call and I did everything they asked, but then I got a little note saying that that site is not longer available and that it was cleared when I cleared the cache. I have tried creating a new account and even that doesn't work. Is there any way to get that website back?

Chris Pieper 32 నిమిషాల క్రితం నాడు అడిగారు

Using Bing on Firefox

When I would go into Bing, I would go into settings and change from "Moderate" to "Strict"; I would also uncheck "Search Suggestions" so suggestions don't fill in as I ty… (మరింత చదవండి)

When I would go into Bing, I would go into settings and change from "Moderate" to "Strict"; I would also uncheck "Search Suggestions" so suggestions don't fill in as I type. Then I would click "Save". Until recently, these settings held with no problem. Now after I click "Save" and go back to the main screen in Bing (or come back to Bing after being somewhere else), I'm back to "Moderate" and suggestions fill in as I type. Microsoft claims this is Firefox's issue and needs to be fixed at Firefox's end. Others are posting on Microsoft's answers forums, some also using Firefox, but not all. I love Firefox and I'm not changing to something else, so can you tell me how this Bing issue might be fixed? Thank you.

mrshvd3 6 రోజుల క్రితం నాడు అడిగారు

చివరి ప్రతిస్పందన 2 గంటల క్రితంకి mrshvd3 ద్వారా

Version 96 problem

After auto update from Firefox 95 to Firefox 96. If net page have some video, computer freeses and Task manager come full of processes (over 20) c:\program Files\mozilla … (మరింత చదవండి)

After auto update from Firefox 95 to Firefox 96. If net page have some video, computer freeses and Task manager come full of processes (over 20) c:\program Files\mozilla Firefox\minidump-analyzer.exe c:\windows\system32\conhost.exe.

Same happened if i load some youtube video page. Only way to correct this problem is downgrade to version 95 and disable auto update.

How i can restore my bookmarks from new version to old one ?

Windows version is server 2008 R2

rapu4949 2 రోజుల క్రితం నాడు అడిగారు

not loading homepage on startup v72

how to stop ff from auto loading the last page used on startup when i have a different homepage defined ?

JohnBob1674 3 రోజుల క్రితం నాడు అడిగారు

చివరి ప్రతిస్పందన 2 రోజుల క్రితంకి JohnBob1674 ద్వారా

Tryb prywatny/incognito i aktualizacja ff

Od co najmniej dwóch aktualizacji ff (zalecanych przez przeglądarkę) zauważyłem że przy korzystaniu z trybu prywatnego i próbie otwarcia nowego okna z nową stroną (gdy je… (మరింత చదవండి)

Od co najmniej dwóch aktualizacji ff (zalecanych przez przeglądarkę) zauważyłem że przy korzystaniu z trybu prywatnego i próbie otwarcia nowego okna z nową stroną (gdy jest dostępna aktualizacja przeglądarki) ta nie ładuje się w ogóle (w znaczeniu próbuje niby coś załadować ale nic się nie dzieje - sprawdzone na kilku rozmaitych adresach), ze starych (wcześniej otwartych) można korzystać bez problemu. Pomaga dopiero ponowne uruchomienie liska znaczy aktualizacja i ponowne otwarcie linku w trybie prywatnym/incognito. (nie znalazło mi nic w bazie pomocy o tym - jak gdzieś już jest pytanie (z rozwiązaniem) to poproszę o namiary.

veana 3 రోజుల క్రితం నాడు అడిగారు

Proton interface

I have been using using the new "Proton" Interface for a while now and still cannot get used to the ridiculous look. My Questions: 1) Who designed it? Was it a colaborat… (మరింత చదవండి)

I have been using using the new "Proton" Interface for a while now and still cannot get used to the ridiculous look.

My Questions: 1) Who designed it? Was it a colaboration between Stevie Wonder and Ray Charles?

2) When changing a design (in such a bad way) why on Earth wouldn't you leave the option to revert to the previous version

3) Why was it changed??? I think this is the most pertinent question. I work in software Development (have done for over 25 years) and it smacks of a department trying to show they are adding value to a product... for the sake of it.

Modern Software Devs have a knack of fixing things that are not broke and redisigning the look of software instead of fixing the bugs in the core of the system.


thanks

nemo1966 5 రోజుల క్రితం నాడు అడిగారు

save a webpage (tab on Firefox) to a URL file on Windows

Firefox is an excellent browser. I use it on all of my devices. Is there a way to save the current tab to a URL file on the Windows (Version 7 and 10) file system. I real… (మరింత చదవండి)

Firefox is an excellent browser. I use it on all of my devices.

Is there a way to save the current tab to a URL file on the Windows (Version 7 and 10) file system. I realize you can do that by dragging the URL from the Firefox URL list box to the file folder but for various reasons I was hoping that it would also be possible as one of the choices from the Menu (as in "\File\Save Page As").

If that is possible I have another question.

In a Windows file folder with a number of URL files, can I select a number of those files and right-click the selected files and have them all loaded on to Firefox simultaneously.

I know that this worked with a single URL file in a Windows file folder (by Double Clicking it) but I have not been able to find a way to do it with a group of selected URLs in a Windows file folder.

Both of the above were available in the old (now no longer functional) IExplorer from Microsoft.

None of this is critical but I was just curious.

Thanks.

John 6 రోజుల క్రితం నాడు అడిగారు