డిఫాల్ట్గా కొన్ని సైట్లలో Flash ప్లగిన్ నిరోధించబడింది

మా వాలంటీర్లు ఈ వ్యాసం అనువదించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇది సిద్ధమయ్యే వరకు, బహుశా ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ సహాయపడవచ్చు. మీరు ఈ వంటి వ్యాసాలు అనువదించడానికి సహాయం చేయాలనుకుంటే, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

The Flash plugin can cause security, speed and stability problems on some sites. In order to give you a safe, fast and stable browsing experience, Firefox automatically blocks Flash on some websites that potentially cause problems.

What kind of websites are on Firefox's blocklist?

Firefox blocks Flash on the following sites:

  • Websites that are embedded in other websites.
  • Sites that use plugins unnecessarily. If a popular website does not need Flash to work properly, Flash will be automatically blocked in order to give you a faster and better browsing experience.
For more information about domain blocking, see Blocking by Domain on Mozilla Developer Network.

Enabling Flash

Some websites require Flash in order to display properly. Here's how to enable Flash.

This is not recommended as it may cause security and stability issues.
  1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Plugins.
  2. Click the OptionsPreferences button next to the Flash entry.Click the ellipsis (3-dot) icon next to the Flash entry and select OptionsPreferences from the drop-down menu.
  3. Remove the checkmark next to Block dangerous and intrusive Flash content.
// These fine people helped write this article:. You can help too - find out how.
మొజిల్లా తోడ్పాటులో స్వచ్ఛందంగా తోడ్పడండి