Slovník

Tento článok už nie je aktualizovaný. Jeho obsah môže byť preto neaktuálny.

Obsah tohto slovníka je len pre vašu informáciu. To znamená, že si nemá za cieľ byť kompletným alebo smerodajným popisom termínov popísaných nižšie.


Slovník

Aktívna záložka: Špeciálny typ záložky, ktorá vystupuje ako priečinok obsahujúci odkazy. Aktívnu záložku môžete vytvoriť tak, že navštívite stránku, ktorá ponúka kanál RSS. Po načítaní takejto stránky sa v hornom Paneli s adresou zobrazí oranžová ikonka. Na ňu kliknete a vyberiete si kanál, ktorý si prajete používať.

Autorizácia: Použitie hesla, certifikátu, osobného identifikačného čísla (PIN) alebo iných informácií na overenie identity cez počítačovú sieť.

Bezpečná stránka: Stránka, ktorá používa [#encryption šifrovanie] pri spojeniach s Firefoxom. Jedná sa o prevenciu pred zákernými používateľmi Internetu, ktorí si chcú prezerať prenášané údaje. Keď navštívite bezpečnú stránku, Firefox zobrazí ikonu zámku v [#Status_Bar stavovom riadku] a [#location_bar paneli s adresou]. Firefox tiež zobrazí doménové meno stránky v stavovom riadku (prevencia proti zlomyseľným stránkam kradnúcim vaše údaje) a prepne pozadie panela s adresou na žltú farbu. Niektoré stránky môžu obsahovať zabezpečené i nezabezpečené údaje. Nezabezpečené údaje sú väčšinou verejného charakteru, aj keď to nie je garantované. Pri takýchto stránkach Firefox zobrazí ikonu preseknutého zámku v Stavovom riadku a paneli s adresou a nezobrazí doménové meno v stavovom riadku, takže budete vedieť, že stránka nie je kompletne zabezpečená.

Certifikát: Digitálny ekvivalent identifikačnej karty. Certifikát obsahuje meno jednotlivca, podniku alebo inej spoločnosti a overuje, či verejný kľúč, obsiahnutý v certifikáte, prislúcha tejto spoločnosti. Keď digitálne podpisujete správu alebo iné údaje, digitálny podpis pre túto správu je vytvorený pomocou súkromného kľúča, ktorý zodpovedá verejnému kľúču vo vašom certifikáte.

Cookie: Malá informácia ukladaná na vašom počítači niektorými webovými stránkami. Keď takú stránku navštívite, stránka požiada Firefox o umiestnenie jedného alebo viacerých súborov cookie na váš pevný disk. Pri ďalšej návšteve stránky jej Firefox odošle príslušný súbor cookie. Cookies pomáhajú webovým stránkam sledovať informácie o vašej aktivite. Môžete nastaviť možnosti pre cookies tak, aby ste mohli kontrolovať ich použitie a určovať množstvo informácií prístupných webovým stránkam.

Dešifrovanie: Proces dešifrovania údajov, ktoré sú zašifrované. Ďalšie informácie nájdete pri termíne [#encryption Šifrovanie].

Digitálne ID: Viď. [#certificate Certifikát].

Domovská stránka: Stránka, ktorú Firefox zobrazí pri spustení alebo po kliknutí na tlačidlo Domov. Môže tiež odkazovať na hlavnú stránku webového servera, z ktorého prehliadate ostatné stránky, ktoré obsahuje.

Extensible Markup Language (XML): Otvorený štandard na popis údajov. Na rozdiel od HTML, XML dovoľuje vývojárom webových stránok definovať špeciálne značky. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa do online dokumentu Extensible Markup Language (XML).

File Transfer Protocol (FTP): Štandard, ktorý umožňuje používateľom prenos súborov z jedného počítača do iného prostredníctvom siete. Na prenos súborov pomocou protokolu FTP je možné použiť aj Firefox.

FIPS PUBS 140-1: Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 je štandardom vlády USA na implementáciu šifrovacích modulov — hardvér alebo softvér, ktorý šifruje a dešifruje údaje alebo vykonáva iné šifrovacie operácie (napríklad vytváranie alebo overovanie digitálnych podpisov). Veľmi veľa produktov dodávaných vláde USA musí spĺňať jeden či viac FIPS štandardov.

Hlavné heslo: Heslo použité na ochranu uložených hesiel a iných súkromných údajov. Firefox sa bude pýtať na hlavné heslo, keď budete pristupovať k týmto údajom. Ak máte viac bezpečnostných zariadení, každé bezpečnostné zariadenie bude vyžadovať vlastné hlavné heslo.

Hypertext Markup Language (HTML): Formát dokumentu používaný na webové stránky. Štandard HTML definuje značky a kódy použité na určenie usporiadania textu, písma, štýlov, obrázkov a ďalších prvkov, ktoré tvoria vzhľad webovej stránky.

Internet: Celosvetová sieť miliónov počítačov, ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom štandardnými protokolmi ako [#TCP_IP TCP/IP]. Pôvodne (v roku 1969) bola táto sieť vyvíjaná pre armádu USA. Internet pôvodne vznikol ako vzdelávacie a výskumné prostredie. V 90. rokoch sa k nemu pripojilo množstvo obchodníkov, organizácií a jednotlivých záujemcov. Dnes je Internet používaný na e-mailovú poštu, prehliadanie [#World_Wide_Web webu], posielanie krátkych správ, prehliadanie diskusných skupín a množstvo ďalších vecí.

Internet protocol address (adresa IP): Adresa počítača na sieti [#TCP_IP TCP/IP]. Každý počítač na internete má adresu IP. [#client Klienti] majú buď pevnú adresu IP alebo im je dynamicky prideľovaná pri každom pripojení k sieti.

Java: Programovací jazyk vyvíjaný firmou Sun Microsystems. Program napísaný v Jave môže byť spustiteľný na množstve počítačov s odlišným operačným systémom. Nie je teda potrebné vytvárať pre každý z nich špeciálnu verziu. Po inštalácii Javy môže Firefox automaticky preberať a spúšťať Java programy (tiež nazývané aplety).

JavaScript: Skriptovací jazyk, ktorý je používaný pri vytváraní webových stránok. Programátori používajú JavaScript na vytváranie webových stránok, ktoré sú tak viac interaktívne. JavaScript môže byť použitý s Javou, ale jedná sa o technicky iné jazyky. Java nie je na správnu funkčnosť JavaScriptu nutná.

Kanál: Webová [#XML XML] stránka, ktorá obsahuje zoznam odkazov na iné stránky. Špeciálne programy dokážu z týchto odkazov zostaviť zoznam správ, ktoré sú automaticky aktualizované. Spravodajské servery používajú kanály na rýchle publikovanie nových a dôležitých správ, osobné stránky zase využívajú kanály na upozornenia pre návštevníkov o novinkách na stránkach. Pozrite si tiež pojem [#live_bookmark Aktívna záložka].

Klient: Softvér (napríklad webový prehliadač) zasiela požiadavky na získanie informácií zo [#server servera], ktorý je spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom je klientsky softvér spustený, je často popisovaný ako klient.

Kryptografia: Umenie a postupy šifrovania a dešifrovania informácií. Tieto šifrovacie techniky sú napríklad použité pri šifrovaní a dešifrovaní informácií vymieňaných medzi komerčnými webovými stránkami a Firefoxom.

Navigačný panel: Panel, ktorý je umiestnený v hornej časti okna Firefoxu. Obsahuje tlačidlá ako Naspäť či Dopredu

Panel s adresou: Pole (a pridružené tlačidlá) blízko horného okraja okna Firefoxu, kam môžete zadať [#Uniform_Resource_Locator adresu URL] alebo výrazy, ktoré chcete vyhľadať.

Panel záložiek: Nastaviteľný panel, ktorý je štandardne umiestnený hneď pod navigačným panelom Firefoxu. Obsahuje tlačidlá reprezentujúce vaše obľúbené záložky (alebo priečinky obsahujúce skupiny záložiek), ktoré môžete pridávať alebo odstraňovať.

PKCS #11: Šifrovací štandard verejných kľúčov, ktorý prevláda pri bezpečnostných zariadeniach, napr. smart cards.

Proxy: Prostredník či "sprostredkovateľský" program, ktorý sprostredkováva komunikáciu medzi [#server serverom] a [#client klientom].

Secure Sockets Layer (SSL): Protokol, ktorý umožňuje obojstrannú autorizáciu medzi [#client klientom] a [#server serverom] za účelom vytvorenia overeného a šifrovaného spojenia. SSL beží nad protokolom TCP/IP a pod protokolmi HTTP, LDAP, IMAP, NNTP a ďalšími vyššími sieťovými protokolmi. Nový štandard Internet Engineering Task Force (IETF) zvaný Transport Layer Security (TLS) je založený na SSL. Viac informácií nájdete aj pri termínoch: [#authentication Autorizácia], [#encryption Šifrovanie].

Server: Softvér (ako softvér, ktorý poskytuje webové stránky), ktorý prijíma požiadavky a odosiela informácie [#client klientom], ktorí sú obvykle spustení na iných počítačoch. Počítač, na ktorom softvér servera beží, sa obvykle nazýva server.

Správca hesiel: Časť Firefoxu, ktorá spravuje uložené prihlasovacie údaje webových formulárov. Tieto údaje sú ukladané na pevný disk. Pri opätovnej návšteve stránky s prihlasovacím formulárom bude tento formulár automaticky vyplnený.

Stavový riadok: Stavový riadok, ktorý je umiestnený v dolnej časti okna Firefoxu. Obsahuje ikonku stavu v pravej časti.

Súkromný kľúč: Jeden z dvoch kľúčov používaný v asymetrickom šifrovaní. Súkromný kľúč je tajný a je používaný na dešifrovanie správ, ktoré boli zašifrované verejným kľúčom.

Šifrovanie: Proces zmeny informácie spôsobom, ktorý skryje jej význam. Napríklad, šifrované spojenia medzi počítačmi zásadne znižujú možnosť úspešného odpočúvania alebo dešifrovania vymieňaných informácií treťou osobou. Šifrované informácie môžu byť dešifrované len vlastníkom príslušného kľúča.

TLS: Viď. [#SSL Secure Sockets Layer (SSL)].

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): Unixový protokol používaný na spojenie počítačov s rôznymi operačnými systémami. TCP/IP je nepostrádateľným protokolom siete internet a stal sa všeobecne uznávaným štandardom.

Uniform Resource Locator (URL): Štandardizovaná adresa, ktorá povie prehliadaču Firefox, ako pristupovať k súboru alebo k inému zdroju na webe (napríklad, http://www.mozilla.org). Na prístup k webovej stránke uveďte jej adresu URL v paneli s adresou Firefoxu. Adresy URL sú tiež používané v odkazoch webových stránok na iné webové stránky. Sú tiež známe ako internetové či webové adresy.

Vyhľadávač: Program, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a získavať konkrétne informácie na sieti Internet. Vyhľadávač môže prehľadávať text webových dokumentov alebo zoznam kľúčových slov; môže tiež využívať knižničné služby, ktoré prehľadávajú dokumenty a ručne ich indexujú. Obvykle používateľ uvádza slovo alebo frázu do okna vyhľadávania a vyhľadávač zobrazí odkazy na zodpovedajúce webové stránky.

Vyrovnávacia pamäť (cache): Skupina kópií webových stránok uložená na vašom pevnom disku alebo v operačnej pamäti (RAM). Firefox zhromažďuje tieto webové stránky počas vášho prehliadania webu. Ak kliknete na odkaz alebo zadáte [#Uniform_Resource_Locator URL] na zobrazenie príslušnej webovej stránky a táto už je vo vyrovnávacej pamäti uložená, vykoná sa porovnanie s originálom. Ak sa na stránke nevyskytujú zmeny, Firefox použije uloženú webovú stránku. Urýchli sa tým zobrazenie webovej stránky a ušetrí sa prenosová kapacita linky.

Webový server: Skupina príbuzných webových stránok spojená webovými odkazmi a spravovaná spoločnosťou, organizáciou či konkrétnym jednotlivcom. Webové stránky môžu obsahovať text, grafiku, audio či video súbory a odkazy na iné webové stránky.

Webová stránka: Jeden dokument na World Wide Web, ktorý je reprezentovaný unikátnou webovou adresou (URL). Webová stránka obsahuje text, odkazy a grafiku.

World Wide Web: Tiež nazývaný web. Časť Internetu, ktorá bola vytvorená na prezentovanie webových stránok na [#server serveroch] a ich zobrazovanie [#client klientami], ktorí sa nazývajú webové prehliadače (ako napríklad Firefox).

Záložka: Uložená webová adresa ([#Uniform_Resource_Locator URL]), ktorú môžete jednoducho navštíviť kliknutím na ikonku v paneli záložiek alebo výberom v hlavnej ponuke.

Zásuvný modul: Druh pomocných aplikácií, ktoré pridávajú nové možnosti prehliadača Firefox, napríklad možnosť prehrávať zvuky alebo videoklipy. Na rozdiel od iných druhov pomocných aplikácií sa zásuvné moduly inštalujú do priečinka Plugins v hlavnom inštalačnom priečinku Firefoxu a sú otvárané priamo vo vnútri prehliadača Firefox. Napríklad, zásuvný modul na prehrávanie zvuku vám umožní prehrávať zvukové súbory na webových stránkach alebo v e-mailových správach. Macromedia Flash Player a Java sú príklady takýchto zásuvných modulov.

// Títo skvelí ľudia pomohli s písaním tohto článku: wladow. Vy môžete pomôcť tiež - prečítajte si ako.
Prispievateľ podpory Mozilla