Jak subskrybować kanały informacyjne i blogi

Informacje zawarte w tym artykule mają zastosowanie do Thunderbirda 52 i nowszych wersji.


RSS jest protokołem używanym przez witryny internetowe do wysyłania subskrybentom wiadomości, gdy witryna zostanie uaktualniona. Taka forma przesyłania wiadomości zwana jest „kanałami wiadomości” lub „kanałami RSS”. Kanały RSS są zazwyczaj wykorzystywane przez blogi, ale tradycyjne witryny też często korzystają z tej formy. Po dokonaniu subskrypcji kanału RSS – można subskrybować kanały wielu witryn – aktualizacje są automatycznie dostarczane do czytnika RSS, np. Thunderbirda, co eliminuje potrzebę sprawdzania każdej witryny oddzielnie.

Thunderbird użyty jako czytnik kanałów RSS ułatwia obsługę kanałów, gdyż są one wyświetlane i można nimi zarządzać w taki sam, już znany, sposób, jak wiadomościami e-mail.

Tworzenie konta obsługi kanału RSS

Aby Thunderbird służył jako czytnik RSS, trzeba utworzyć konto obsługi kanałów RSS.

 1. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij menu Plik, wybierz Utwórz i następnie Konfigurację konta aktualności…. Zostanie wyświetlone okno kreatora kont.
 2. W polu Nazwa konta: podaj nazwę dla swojego konta RSS i naciśnij przycisk Dalej.
 3. Naciśnij przycisk Zakończ. Konto zostanie utworzone i będzie wyświetlane w głównym oknie Thunderbirda w panelu z wykazem obsługiwanych kont.

Subskrybowanie kanałów

Następny etap, to subskrybowanie kanałów, które chcesz obserwować i czytać.

 1. Otwórz przeglądarkę na stronie, której kanał RSS chcesz subskrybować. Większość witryn zawierających media i blogi, które są często uaktualniane, mają kanały RSS.
 2. Znajdź na stronie ikonę RSS lub odnośnik do kanałów. Na większości stron ikona lub odnośnik są wyświetlane na dole, lub z boku strony głównej.
  rss icon on website
 3. Kliknij prawym przyciskiem ikonę lub odnośnik do kanału i jeśli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, z menu wybierz Kopiuj adres odnośnika, a jeśli Google Chrome, Kopiuj adres linku.
  rss link from website
  Na niektórych dużych witrynach odnośnik do RSS nie jest w istocie odnośnikiem do samego kanału, a do zestawu kanałów udostępnianych przez tę witrynę. Na przykład główna strona zawierająca różne media może mieć oddzielne kanały dla różnych sekcji, np. najnowszych wiadomości, sportu, czy rozrywki. Kliknij ikonę RSS na stronie głównej i na stronie, gdzie są wydzielone wszystkie kanały, postępuj zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 3.
  rss links from website
 4. W Thunderbirdzie, w panelu folderów, kliknij nazwę swojego konta obsługi RSS .
 5. W panelu obok kliknij Menedżer subskrypcji…. Zostanie otworzone okno menedżera.
 6. W polu Adres URL kliknij prawym przyciskiem myszy i wklej skopiowany na witrynie adres.
 7. Naciśnij przycisk Dodaj. Thunderbird sprawdzi poprawność odnośnika, utworzy nowy folder, dokona subskrypcji odnośnika i pobierze wszystkie aktualne artykuły. Subskrybowany kanał będzie wyświetlany w wykazie kanałów twojego konta obsługi kanałów RSS w panelu folderów.
  rss subscriptions dialog
 8. Naciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno subskrybowania kanałów.

Kanały można także szybko subskrybować przeciągając i upuszczając odnośniki z przeglądarki na dowolne konto lub folder RSS znajdujący się w panelu folderów. Jeśli zostanie utworzony nowy folder, przybierze on jako nazwę tytuł kanału.

Thunderbird sprawdza adresy URL nowych kanałów i umożliwia sprawdzenie poprawności składni protokołu w istniejących kanałach. Aby sprawdzić adres URL już dodanego kanału w panelu kanałów kliknij prawym przyciskiem nazwę konta kanałów RSS, wybierz Menedżer subskrypcji… i w oknie dialogowym subskrybowania kliknij odnośnik Sprawdź poprawność. Jeśli Thunderbird nie zweryfikował poprawności adresu kanału, np. jeśli jest to strona internetowa, sprawdź jego poprawność na stronie W3C. Upewnij się czy adres wprowadzony w Thunderbirdzie jest taki sam, jak adres podany w walidatorze W3C. Na stronie może być kilka adresów URL kanałów – walidator sprawdzi pierwszy znaleziony adres.

Czytanie kanałów RSS

Czytanie kanałów RSS jest tak łatwe, jak obsługa poczty w Thunderbirdzie.

 1. Naciśnij przycisk Pobierz, by pobrać wiadomości ze wszystkich kanałów. Jednocześnie będą również pobierane wiadomości pocztowe do twoich kont. Jeśli chcesz pobrać wiadomości tylko z danego konta, kliknij nazwę tego konta obsługi kanałów RSS prawym przyciskiem i wybierz Pobierz wiadomości.
 2. Kliknij nazwę kanału, z którego zawartością chcesz się zapoznać. W panelu wiadomości zostaną wyświetlone tytuły nieprzeczytanych wiadomości.
 3. Kliknij tytuł wiadomości, którą chcesz przeczytać. W panelu treści wiadomości zostanie wyświetlona zawartość.
 4. Jeśli chcesz daną informację zobaczyć w przeglądarce, w nagłówku wiadomości kliknij odnośnik znajdujący się za opisem Strona www.
  rss message view

Treść wiadomości można również wyświetlić, klikając dwukrotnie na liście wiadomości tytuł wiadomości lub naciskając klawisz Enter. Sposób wyświetlania artykułów można określić w menu Wiadomość » Otwieraj artykuły.

Jeśli widzisz skrót wiadomości, a nie jej pełną treść, sprawdź w Thunderbirdzie poniższe dwa ustawienia.
 1. Na liście wiadomości kliknij tytuł wiadomości i na górze okna Thunderbirda kliknij menuna pasku menu kliknij menu Widok, wybierz Wyświetlaj artykuły jako i następnie Strona WWW.
 2. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij menu Narzędzia, następnie Konfiguracja kont…, nazwę konta obsługi RSS i odznacz Domyślnie pokazuj podsumowanie artykułu, zamiast wczytywać stronę internetową.

Organizowanie kanałów

Foldery i konta

Aby grupować poszczególne kanały, można utworzyć foldery podobnie, jak dla wiadomości e-mail.

 1. Kliknij nazwę konta obsługi kanałów RSS, by je zaznaczyć.
 2. Na górze okna Thunderbirda kliknij menuNa pasku menu kliknij menu Plik, wybierz Utwórz i następnie Folder…. Zostanie wyświetlone okno tworzenia nowego folderu.
 3. Podaj nazwę folderu i naciśnij przycisk Utwórz folder. Aby utworzyć podfoldery dla poszczególnych folderów, najpierw trzeba zaznaczyć folder, dla którego będą tworzone podfoldery i na górze okna Thunderbirda kliknąć menuna pasku menu kliknąć menu Utwórz, następnie Podfolder….
 4. Alternatywnie można organizować kanały, tworząc dodatkowe konta obsługi RSS, tak jak opisano w sekcji Tworzenie konta obsługi kanału RSS, nadając im różne nazwy. Wiele kont może nie być tak przydatne, ponieważ możliwe jest ustawienie osobnych czasów aktualizacji kanałów.
Konto kanałów RSS może nie zawierać żadnej subskrypcji, zawierać jedną, lub wiele subskrypcji. Jedno konto może subskrybować jedynie jeden unikatowy adres URL kanału.

Okno dialogowe subskrybowania

Z poziomu panelu folderów można w łatwy sposób zarządzać kanałami, klikając nazwę folderu prawym przyciskiem i wybierając Menedżer subskrypcji…. Zostanie otworzone okno z danymi subskrybowanego kanału.

Metodą przeciągnij i upuść można w dowolny sposób organizować kanały. Jest to użyteczne na przykład, gdy chcemy mieć kanał blogu razem z jego kanałem komentarzy w jednym folderze. Autorzy komentarzy mogą nawet tworzyć swoje kanały z wątkami, tak jak w e-mailach.

Przesunięcie lub usunięcie subskrypcji kanału z folderu nie ma wpływu na pobrane już artykuły. Jeśli zostanie usunięta subskrypcja kanału, aktywne elementy zostaną także usunięte. Ponowne subskrybowanie usuniętego kanału spowoduje ponowne pobranie usuniętych elementów. Usunięcie folderu lub przeniesienie go do kosza spowoduje automatyczne usunięcie subskrypcji wszystkich znajdujących się w nim kanałów.

Aktualizacje

Począwszy od Thunderbirda 60 czas aktualizacji każdego kanału może być ustawiony osobno. Jeśli pole Sprawdzaj, czy są nowe artykuły nie jest zaznaczone, kanał jest "w stanie pauzy". Jeśli wszystkie kanały w folderze są w stanie pauzy, cały folder jest również w stanie pauzy i wyświetlany będzie jako przezroczysty. Folder może zostać również być ustawiony jako aktywny lub w stanie pauzy za pomocą menu kontekstowego - status będzie ustawiony dla wszystkich kanałów w zaznaczonym folderze. Całe konto może również zostać ustawione w stanie pauzy (co nie zmienia stanu pauzy pojedynczych kanałów).

Możesz wciąż otrzymywać aktualizacje klikając Pobierz wiadomości nawet jeśli konto lub folder są w stanie pauzy.

Automatyczne dodawanie etykiet

Jeśli osoba publikująca do elementu kanału doda etykiety <category>, można wybrać automatyczne dodawanie etykiet do artykułów kanału z tymi wartościami. Wartość <category> koresponduje z jednym słowem kluczowym etykiety w Thunderbirdzie. Element kanału może mieć wiele etykiet <category>.

 1. Otwórz okno subskrybowania kanałów, klikając prawym przyciskiem na nazwie folderu kanałów i wybierając Menedżer subskrypcji….
 2. W oknie subskrybowania wybierz kanał, zaznacz Automatyczne tworzenie etykiet na podstawie nazw w elementach <category> kanału i naciśnij przycisk Zamknij.

Aby lepiej odróżniać etykiety, można również dodać niestandardowy przedrostek.

Etykiety są przechowywane w nagłówku Słowa kluczowe:. Są one także oznaczane przez wewnętrzny system Thunderbirda i przechowywane w nagłówku X-Mozilla-Keys:. Podsumowując, etykiety będą widoczne w nagłówku wiadomościami i będą współdziałały z regułami etykiet szybkiego filtrowania, filtrowania wiadomości i wyszukiwaniem.

Importowanie i eksportowanie kanałów

Jeśli masz listę kanałów wyeksportowaną w formacie OPML z innego czytnika kanałów, możesz zaimportować ją następująco:

 1. Z menu Narzędzia wybierz Importuj…. Zostanie otworzone okno kreatora importu.
 2. Zaznacz Subskrypcje źródeł i naciśnij przycisk Dalej.
 3. W kolejnym oknie możesz wybrać istniejące konto lub utworzyć nowe. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno wyboru pliku do zaimportowania.
 4. Wybierz plik i naciśnij przycisk Otwórz. Nastąpi importowanie kanałów. Po zakończeniu importu naciśnij przycisk Zakończ.

Listę kanałów można zaimportować także z poziomu okna dialogowego Subskrypcje.

 1. Otwórz okno subskrybowania kanałów, klikając prawym przyciskiem na nazwie folderu kanałów i wybierając Menedżer subskrypcji….
 2. Wskaż folder i naciśnij przycisk Importuj. Zostanie wyświetlone okno wyboru pliku do zaimportowania.
 3. Wybierz plik i naciśnij przycisk Otwórz. Nastąpi importowanie kanałów. Po zakończeniu importu naciśnij przycisk Zamknij.

Aby wyeksportować listę kanałów:

 1. Otwórz okno subskrybowania kanałów, klikając prawym przyciskiem na nazwie folderu kanałów i wybierając Menedżer subskrypcji….
 2. Wskaż folder najwyższego poziomu i naciśnij przycisk Eksportuj. Zostanie wyświetlone okno wyboru miejsca zapisu eksportowanego pliku.
 3. Wybierz folder zapisu, opcjonalnie nadaj plikowi własną nazwę i naciśnij przycisk Zapisz. Po zakończeniu eksportu naciśnij przycisk Zamknij w oknie dialogowym subskrybowania kanałów.

Aby wyeksportować pojedynczą listę, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij przycisk Eksportuj.

Podpowiedzi

 • Aby szybko oznaczyć wszystkie wiadomości w folderze jako przeczytane – nie będą wyświetlane pogrubioną czcionką – zaznacz folder i naciśnij skrót klawiszowy Shift + C.
 • Aby zmienić częstotliwość sprawdzania czy są nowe wiadomości i czas po jakim są usuwane, a także inne domyślne wartości jedynie dla nowych subskrypcji na górze okna Thunderbirda kliknij menuna pasku menu kliknij menu Narzędzia, następnie Konfiguracja kont… i nazwę swojego konta obsługi kanałów RSS. Następnie w ustawieniach wybierz pożądane wartości w sekcji Domyślne ustawienia nowych źródeł aktualności.
 • Przechowywanie artykułów kanałów jest zarządzane podobnie, jak przechowywanie wiadomości e-mail. Kliknij menu Miejsce na dysku znajdujące się pod nazwą konta, by wyświetlić więcej opcji.
 • Jeśli otrzymujesz wiele wiadomości z kanału, możesz, by zaoszczędzić czas, skorzystać z paska szybkiego filtrowania.
 • Jeśli chcesz używać filtrów wiadomości w kanałach i filtrować wg witryny, utwórz własny nagłówek o nazwie Content-Base. Ten nagłówek zawiera odnośnik do kanału RSS witryny.
 • Artykuły kanałów mogą być umieszczone w chmurze, ustawiając filtr do kopiowania, lub przenoszenia elementów do folderu IMAP konta pocztowego. Nie jest to, co prawda, pełna synchronizacja, ale w niektórych przypadkach może być to użyteczne. Jeśli wydawca używa protokołu Atom i jego wątkowanie, Thunderbird będzie grupował powiązane kanały, tak jak komentarze w poście, w wątki, tak jak robi to z powiązanymi wiadomościami e-mail!

Podpowiedzi dla wydawców

 • Zdecydowanie zaleca się używanie specyfikacji Atom. Jeśli używasz specyfikacji RSS 2.0, zalecane jest używanie <guid>. Obowiązkowo należy używać <title> i <link>. Kanał zostanie odrzucony, jeśli będą one nieobecne. Innym częstym błędem jest prezentowanie znaków Unicode w systemie ósemkowym. Należy upewnić się, że daty są przedstawiane zgodnie z wybranym standardem. Błędne daty mogą prowadzić do odrzucania wpisów. Należy zawsze przestrzegać specyfikacji i sprawdzać czy wszystko jest z nią zgodne.
 • Nagłówek Last-Modified powinien być zwracany w odpowiedzi twojego serwera. Thunderbird będzie wysyłał tę wartość w If-Modified-Since w kolejnym żądaniu do twojego serwera, do którego możesz w stosownych przypadkach odpowiadać kodem 304. Zabezpiecza to przed niepotrzebnym użyciem pasma i przetwarzaniem, jeśli nie ma nowych elementów lub zmian w twoim pliku.
 • Nowość w wersji 27: Jeśli używasz protokołu Atom i jego wątkowania, Thunderbird będzie grupował powiązane kanały, tak jak komentarze w poście, w wątki, tak jak robi to z powiązanymi wiadomościami e-mail.
 • Nowość w wersji 38: Zmiany w adresie URL kanału mogą być przez Thunderbirda wykrywane i automatycznie aktualizowane. Zobacz zgłoszenie 304917 na Bugzilli.
 • Nowość w wersji 60: Opcja Zalecenie wydawcy: wyświetla zalecaną częstotliwość aktualizacji w oknie dialogowym Subskrypcje jeśli kanał zawiera odpowiednie etykiety. Aby opublikować zalecenia aktualizacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie specyfikacji syndykacji.

Zaawansowane podpowiedzi

 • Ustawienie Sprawdzaj, czy są nowe artykuły co powinno być ustawione tak, aby zminimalizować niepotrzebne użycie pasma i przetwarzanie przez Thunderbirda, jeśli wydawca nie używa Last-Modified. Jeśli jest to używane, wiadomość Nie ma nowych artykułów dla tego kanału jest widoczna na pasku stanu, podczas próby pobrania wiadomości ręcznie.
 • Adres URL kanału może być dodawany także w trybie offline. Nie nastąpi wówczas sprawdzenie poprawności adresu. Podczas próby dodania adresu będąc w trybie offline, zostanie wyświetlona prośba o przejście w tryb online. Należy anulować tę prośbę i kanał zostanie dodany. Tytułem kanału będzie adres URL i może być on edytowany. Po przejściu w tryb online Thunderbird może odrzucić kanał ze względu na nieprawidłowy adres URL lub składnię, ale kanał będzie istniał w bazie danych.
 • Wyświetlanie podsumowania elementu kanału lub strony internetowej może być precyzyjnie dostrojone poprzez ustawienie dwóch poniższych preferencji za pomocą Ustawień zaawansowanych.
  rss.show.content-base
  Akcja podwójnego kliknięcia lub naciśnięcia przycisku Enter na wiadomości:
  0 - otwórz stronę internetową w nowym oknie
  1 - otwórz podsumowanie w nowym oknie
  2 - przełącz ładowanie podsumowania i strony internetowej w oknie wiadomości
  3 - otwórz stronę internetową w przeglądarce
  rss.message.loadWebPageOnSelect
  Dodatkowa akcja podczas zaznaczenia wiadomości:
  0 - brak akcji
  1 - otwórz stronę internetową w przeglądarce
 • Nowość w wersji 60: Użytkownicy korzystający z wielu kanałów mogą wybrać ograniczenie ilości jednocześnie aktualizowanych kanałów dzięki ustawieniu rss.max_concurrent_feeds w Ustawieniach zaawansowanych. Jego domyślna wartość to 25.
 • Nowość w wersji 60: Foldery kanałów zawierające błędny URL subskrypcji (niedostępny serwer, brak pliku kanału, błąd certyfikatu itp.) są oznaczone ikoną. Po otwarciu dialogu Subskrypcje i wybraniu kanału oraz zaznaczeniu jego adresu URL, kliknięcie przycisku Zweryfikuj pozwala sprawdzić występowanie błędów sieciowych.
 • Thunderbird ma szczegółową rejestrację aktywności kanału dostępną z poziomu Narzędzia > Dla programistów > Konsola błędów. Aby te dane były wyświetlane, należy w edytorze ustawień zmienić ustawienie Feeds.logging.console na debug lub trace (i uruchomić ponownie Thunderbirda). Po zmianie ustawienia można otworzyć Konsolę błędów i zobaczyć szczegóły przetwarzania kanału.

Pytania i odpowiedzi dotyczące rozwiązywania problemów

P: Dlaczego czasami wiadomości w kanale są zduplikowane?

O: Wiadomości z identyczną zawartością, ale z różnymi unikalnymi identyfikatorami nie są wykrywane jako duplikaty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym poście.

noscript { display: none !important; }

P: Dlaczego podczas przeglądania kanału ze strony internetowej czasami przeglądarka się otwiera lub w przeglądarce wczytuje się jakaś strona?

O: Thunderbird nie jest przeglądarką internetową, wszystkie żądania wyświetlenia strony wysyła do twojej domyślnej przeglądarki. W tym przypadku skrypt kanału pochodzącego ze strony internetowej próbuje otworzyć odnośnik. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie dodatku Adblock Plus. Dodatkowo Adblock Plus umożliwia skonfigurowanie własnych filtrów blokujących adresy URL lub całe domeny. Więcej informacji znajdziesz, zapoznając się z zawartością tego zgłoszenia błędu.

P: Dlaczego nie można zobaczyć niektórych obrazków, filmów, dokumentów, czy osadzonych treści podczas przeglądania streszczenia zawartości kanału?

O: Jest to spowodowane wyłączeniem obsługi JavaScriptu dla wiadomości (e-maili, postów z grup dyskusyjnych, streszczeń kanałów). Prośba o zaimplementowanie konfigurowanej przez użytkownika opcji włączania obsługi JavaScriptu dla streszczeń kanałów jest zawarta w tym zgłoszeniu błędu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?

Proszę czekać…

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji