Blokowanje měšaneho wobsaha w Firefox

Firefox škita was před nadpadami, blokujo potencielnje škódny, njewěsty wobsah na webstronach, kotrež su pječa wěste. Čitajće dale, zo byšće wjace wo měšanym wobsahu zhonił a kak móžeće spóznać, hač Firefox je jón blokował.

Što je měšany wobsah a kotre su rizika?

HTTP je system za přenošowanje informacijow wot webserwera do wašeho wobhladowaka. HTTP wěsty njeje, jeli tuž stronu wopytujeće, kotraž so přez HTTP posłužuje, waš zwisk njeje škitany před wotposkowanjom a nadpadami „muža w srjedźizne“ (jendźelsce: Man-in-the-middle attacks). Najwjace websydłow so přez HTTP posłužuje, sensibelne daty njewuměnja a tohodla wěste zwiski trěbne njejsu.

Hdyž stronu wopytujeće, kotraž so dospołnje přez HTTPS přenošuje, kaž na přikład strona wašeje banki, budźeće zamkowy symbol Fx70GreyPadlock Fx89Padlock w adresowym polu widźeć (hlejće Kak móžu zwěsćić, hač mój zwisk z websydłom je wěsty? za podrobnosće). To woznamjenja, zo so waš zwisk awtenfikuje a zaklučuje a so tohodla před woběmaj wotposkowarjomaj a před nadpadami „muža w sjredźiznje“ škita.

Jeli wšak HTTPS-strona, kotruž wopytujeće, HTTP-wobsah wobsahuje, da so HTTP-dźěl wot nadpadnikow čitać abo změnić, byrnjež so hłowna strona přez HTTPS přenošowała. Hdyž HTTPS-strona ma HTTP-wobsah, mjenujemy tón wobsah “měšany”. Strona, kotruž wopytujeće, je jenož zdźěla zaklučowana a hačrunjež zda so wěsta być, wona to njeje. Za dalše informacije wo měšanym wobsahu (aktiwnym a pasiwnym), hlejće tutón blogowy nastawk.

Kotre rizika měšany wobsah ma? Nadpadnik móže HTTP-wobsah na stronje wuměnić, kotruž wopytujeće, zo by waše přizjewjenske daty kradnył, waše konto přewzać, sej sensibelne daty wo was přiswojić abo pospytować, škódne programy na wašim ličaku instalować.

Kak móžu spóznać, zo strona ma měšany wobsah?

Stej dwaj typaj měšaneho wobsaha: pasiwny měšany wobsah a aktiwny měšany wobsah. Rozeznawatej so přez stopjeń wobhroženja. Pytajće za zamkowym symbolom w swojim adresowym polu, zo byšće zwěsćił, hač strona ma měšany wobsah.

FF70 Gray PadlockFx89AddressBarPadlock

Pokiw: Tarčowy symbol Address bar shieldFx89ShieldIcon w adresowym polu wam zdźěla, kotre přesćěhowaki su so na websydle zablokowali. Hlejće Content blockingEnhanced Tracking Protection in Firefox for desktop za dalše informacije.

Žadyn měšany wobsah: wěsty

  • Gray padlock - Firefox 70Fx89Padlock : Budźeće šěry zamk widźeć, hdyž sće na dospołnje wěstej (HTTPS) stronje. Zo byšće widźał, hač Firefox je dźěle strony zablokował, dokelž wěste njejsu, klikńće na šěry zamk. Za dalše informacije hlejće deleka wotrězk Měšany wobsah hižo njeblokować.

Měšany wobsah so njeblokuje: njewěsty

  • unblocked mixed content 42Fx89Padlock-RedLine: Jeli zamk widźiće, kotryž je z čerwjenej liniju přešmórany, strona aktiwny měšany wobsah wobsahuje a Firefox njewěste elementy njeblokuje. Ta strona njeje před wotposkowanjom a nadpadami škitana, při čimiž so wosobinske daty ze sydła kradnu. Wy njeměł tutón symbol na wěstej (HTTPS) webstronje widźeć, chibazo sće blokowanje měšaneho wobsaha z pomocu instrukcijow w slědowacym wotrězku zběhnył. Pokiw: Zamk z čerwjenej linku so tež na njezaklučowanych (HTTP) websydłach pokazuje.
  • orange triangle grey lock 42Fx89Padlock-Triangle: Zamk z třiróžkom pokazuje, zo Firefox njewěsty pasiwny wobsah kaž wobrazy njeblokuje. Po standardźe Firefox pasiwny měšany wobsah njeblokuje; budźeće prosće warnowanje widźeć, zo strona cyle wěsta njeje. Nadpadnicy móža snano dźěle strony manipulować, na přikład přez to, zo zawjedowacy abo njepřihódny wobsah pokazuja, ale njeměło móžno być, zo waše wosobinske daty ze sydła kradnu.

Za dalše informacije wo aktiwnym a pasiwnym měšanym wobsahu hlejće tutón nastawk wuwiwarskeje syće Mozilla.

Měšany wobsah hižo njeblokować

Njeje radźomnje, blokowanje za njewěste elementy zběhnyć, ale móžeće to činić, jeli trěbne:

  1. Klikńće na zamkowy symbol Fx70GreyPadlockFx89Padlock w adresowym polu.
  2. Klikńće na šipk we woknje Info wo sydle:
  3. Klikńće na Škit nachwilu znjemóžnić.
    Mixed Content FF70Fx87MixedContentFx89MixedContent
    Disable Protection FF70 Fx87MixedContent-UnblockFx89MixedContent-Unblock

Zo byšće škit zaso zmóžnił, přewjedźće předchadźace kroki znowa, klikńće pak nětko na Škit zmóžnić.

Warnowanje: Přez njeblokowany měšany sće nachilny k nadpadam.
Za wuwiwarjow: Jeli waše websydło njewěsteho wobsaha dla wěstotne zmylki pokazuje, čitajće tutón MDN-nastawk: Wie repariert man eine Website mit geblockten gemischten Inhalten (němsce).

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije