Blokowanje měšaneho wobsaha w Firefox

Firefox škita was před nadpadami, blokujo potencielnje škódny, njewěsty wobsah na webstronach, kotrež su pječa wěste. Čitajće dale, zo byšće wjace wo měšanym wobsahu zhonił a kak móžeće spóznać, zo Firefox jón blokuje.

Što je měšany wobsah a kotre su rizika?

HTTP je system za přenošowanje informacijow wot webserwera do wašeho wobhladowaka. HTTP wěsty njeje, jeli tuž stronu wopytujeće, kotraž so přez HTTP posłužuje, waš zwisk njeje škitany před wotposkowanjom a posrědnikowymi nadpadami (jendźelsce: Man-in-the-middle attacks). Najwjace websydłow so přez HTTP posłužuje, sensibelne daty wone njewuměnjeja a tohodla wěste zwiski trěbne njejsu.

Hdyž stronu wopytujeće, kotraž so dospołnje přez HTTPS přenošuje, kaž na přikład strona wašeje banki, budźeće zeleny zamk w adresowym polu widźeć, hlejće Kak móžu zwěsćić, hač mój zwisk z websydłom je wěsty? za podrobnosće). To woznamjenja, zo so waš zwisk awtenfikuje a zaklučuje a so tohodla před wotposkowarjemi a posrědnikowymi nadpadami škita.

Jeli wšak HTTPS-strona, kotruž wopytujeće, HTTP-wobsah wobsahuje, da so HTTP-dźěl wot nadpadnikow čitać abo změnić, byrnjež so hłowna strona přez HTTPS přenošowała. Hdyž HTTPS-strona ma HTTP-wobsah, mjenujemy tón wobsah “měšany”. Strona, kotruž wopytujeće, je jenož zdźěla zaklučowana a hačrunjež zda so wěsta być, wona to njeje. Za dalše informacije wo měšanym wobsahu (aktiwnym a pasiwnym), hlejće tutón blogowy nastawk.

Kotre rizika měšany wobsah ma? Nadpadnik móže HTTP-wobsah na stronje wuměnić, kotruž wopytujeće, zo by waše přizjewjenske daty kradnył, waše konto přewzać, sej sensibelne daty wo was přiswojić abo pospytować, škódne programy na wašim ličaku instalować.

Kak móžu spóznać, zo strona ma měšany wobsah?

Stej dwaj typaj měšaneho wobsaha: pasiwny měšany wobsah a aktiwny měšany wobsah. Rozeznawatej so přez stopjeń wobhroženja. Pytajće za symbolom w swójim adresowym polu, zo byšće zwěsćił, hač strona ma měšany wobsah.

green lock 52 Green Padlock Quantum (Highlighted)

Žadyn měšany wobsah: wěsty

 • green lock 42 : Budźeće zeleny zamk widźeć, hdyž sće na cyle wěstej stronje. Zo byšće widźał, hač Firefox je dźěle strony zablokował, kotrež wěste njejsu, klikńće na zeleny zamkowy symbol. Za dalše informacije hlejće wotrězk njeblokowany měšany wobsah deleka./for}

Měšany wobsah so blokuje: wěsty

 • blocked secure 42 : Budźeće zeleny zamk ze šěrym warnowanskim třiróžkom widźeć, hdyž Firefox je njewěsty elementy na stronje zablokował. To woznamjenja, zo strona je nětko wěsty. Klikńće na symbol, zo byšće kontrolny centrum wočinił a wjace wěstotnych podrobnosćow wo stronje widźał.

Měšany wobsah so njeblokuje: njewěsty

 • unblocked mixed content 42 : Jeli zamk widźiće, kotryž je z čerwjenej liniju přešmórany, strona aktiwny měšany wobsah wobsahuje a Firefox njewěste elementy njeblokuje. Ta strona njeje před wotposkowanjom a nadpadami škitana, při čimiž so wosobinske daty ze sydła kradnu. Wy njeměł tutón symbol widźeć, chibazo sće blokowanje měšaneho wobsaha z pomocu instrukcijow w slědowacym wotrězku zběhnył.
 • orange triangle grey lock 42 : Šěry zamk z oranžowym třiróžkom pokazuje, zo Firefox njewěsty pasiwny wobsah kaž wobrazy njeblokuje. Po standardźe Firefox pasiwny měšany wobsah njeblokuje; budźeće prosće warnowanje widźeć, zo strona cyle wěsta njeje. Nadpadnicy móža snano dźěle strony manipulować, na přikład přez to, zo zawjedowacy abo njepřihódny wobsah pokazuja, ale njeměło móžno być, zo waše wosobinske daty ze sydła kradnu.

Za dalše informacije wo aktiwnym a pasiwnym měšanym wobsahu jlejće tutón nastawk wuwiwarskeje syće Mozilla.

Měšany wobsah hižo njeblokować

Njeje radźomne, blokowanje za njewěste elementy zběhnyć, ale móžeće to činić, jeli trěbne:

 1. Klikńće na zamkowy symbol w adresowym polu.
 2. Klikńće na šipk w kontrolnym centrumje:
  Kontrolny centrum měšany wobsah blocked 52
 3. Klikńće na Škit nachwilu znjemóžnić.
  Kontrolny centrum měšany wobsah info-2 disable blocking 52

Zo byšće škit zaso zmóžnił, přewjedźće předchadźace kroki znowa, klikńće pak nětko na Škit zmóžnić.

Warnowanje: Přez njeblokowany měšany sće nachilny k nadpadam.
Za wuwiwarjow: Jeli waše websydło njewěsteho wobsaha dla wěstotne zmylki pokazuje, čitajće tutón MDN-nastawk: Wie repariert man eine Website mit geblockten gemischten Inhalten (němsce).
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla