Přizpůsobení Firefoxu pomocí automatické konfigurace

Soubory automatické konfigurace lze použít pro nastavení a uzamčení předvoleb, které nepokrývají zásady Firefoxu.

Při použití automatické konfigurace umístíte do složky Firefoxu dva soubory: ve Windows do stejné složky, v jaké je nainstalován firefox, v macOS do složky Contents/Resources archivu Firefox.app.

První soubor, který je potřeba vytvořit, má název autoconfig.js a umisťuje se do složky defaults/pref. Měl by obsahovat tyto dva řádky:

pref("general.config.filename", "firefox.cfg");
pref("general.config.obscure_value", 0);

První řádek stanovuje název souboru automatické konfigurace. Dát mu můžete název dle libosti, ale umístění souboru nelze měnit.

Druhý řádek říká, že nechcete, aby byl soubor automatické konfigurace v nesrozumitelné podobě. Ve výchozím nastavení Firefox očekává, že má-li být soubor znečitelněn, bude bytově posunut o 13 bytů.

Druhý soubor, který je potřeba vytvořit, má název firefox.cfg a umisťuje se do nejnadřazenější složky.

Vždy by měl začínat řádkem komentáře:

// IMPORTANT: Start your code on the 2nd line

Ačkoli má soubor automatické konfigurace obvykle příponu .cfg, samotný soubor automatické konfigurace je soubor JavaScriptu. To znamená, že do souboru můžete zapsat JavaScript, chcete-li používat pro různé situace různou logiku.

V rámci souboru automatické konfigurace jsou použitelné následující funkce:

pref(název_předvolby, hodnota) – nastavuje dané předvolbě uživatelskou hodnotu. Tato funkce explicitně nastavuje danou předvolbu jako uživatelskou předvolbu. To znamená, že jestliže uživatel tuto hodnotu změnil, dojde při každém spuštění prohlížeče k obnovení její výchozí hodnoty.

defaultPref(název_předvolby, hodnota) – nastavuje dané předvolbě výchozí hodnotu. Jedná se o hodnotu, kterou předvolba má, když jí uživatel žádnou hodnotu nenastavil.

lockPref(název_předvolby, hodnota) – nastavuje dané předvolbě výchozí hodnotu a uzamyká ji. Tato funkce je lidem nejznámější, pokud jde o soubory automatické konfigurace. Uzamčení předvolby nedovoluje uživatelům jí změnit a ve většině případů ji na stránce nastavení znepřístupňuje, aby byl uživatel ihned zpraven, že předvolbu nelze měnit. Existují také několik předvoleb “disable_button”, které při svém uzamčení znepřístupňují tlačítka. Když například uzamknete předvolbu

pref.privacy.disable_button.view_passwords

způsobí to znepřístupnění tlačítka “Zobrazit uložená hesla”. Další předvolby, které uzamykají tlačítka, jsou:

pref.general.disable_button.default_browser pref.browser.homepage.disable_button.current_page pref.browser.homepage.disable_button.bookmark_page pref.browser.homepage.disable_button.restore_default security.disable_button.openCertManager security.disable_button.openDeviceManager app.update.disable_button.showUpdateHistory pref.privacy.disable_button.cookie_exceptions pref.privacy.disable_button.view_cookies pref.privacy.disable_button.view_passwords pref.privacy.disable_button.view_passwords_exceptions pref.downloads.disable_button.edit_actions.

unlockPref(název_předvolby) – odemyká danou předvolbu. Mohou např. nastat případy, kdy nějakou předvolbu uzamknete pro všechny uživatele a pak ji pro konkrétního uživatele odemknete.

getPref(název_předvolby) – získává hodnotu dané předvolby. Pokud daná předvolba neexistuje, zobrazí chybu. Toto byste měli používat pouze u předvoleb, které víte, že existují.

clearPref(název_předvolby) – odstraňuje uživatelskou hodnotu dané předvolby a obnovuje její výchozí hodnotu.

displayError(název_funkce, zpráva) – zobrauje chybu v konkrétním formátu.

   Automatická konfigurace pomocí Netscape.cfg selhala. Kontaktujte prosím svého správce sítě.
   Chyba: [název_funkce] selhal: [zpráva]

Je to užitečné pro ladění.

getenv(name) – umožňuje dotázat se na proměnné prostředí. To vám může umožnit provádět věci jako třeba získávat informace jako např. uživatelská jména či jiné systémové informace.

Pokud chcete svůj soubor automatické konfigurace spravovat centrálně, můžete v tomto primárním souboru automatické konfigurace určit umístění sekundárního souboru automatické konfigurace.

pref("autoadmin.global_config_url","http://vašedoména.cz/souborautoconfig.js");

URL může být libovolný protokol, který Firefox podporuje. Sem patří i protokol file: pro odkázání na soubor na síťové jednotce. Formát vzdáleného souboru automatické konfigurace je stejný jako formát souboru automatické konfigurace v klientovi, pouze s tím rozdílem, že první řádek není ignorován.

Chcete-li mít ve své konfiguraci informace o konkrétním uživateli, můžete nastavit další předvolbu:

pref("autoadmin.append_emailaddr", true);

To k požadavku připojí otazník (?) a emailovou adresu.

Možná se ptáte, odkud se ta e-mailová adresa vezme. Jelikož Firefox nepoužívá e-mailové adresy, musíte ji nastavit. Pokud ji nenastavíte, zobrazí Firefox výzvu s dotazem na zadání e-mailové adresy. Příslušná předvolba má název mail.identity.useremail a je typu "řetězec". Protože je soubor automatické konfigurace soubor javascriptu, můžete tuto předvolbu nastavit před nastavením předvolby autoadmin.global_config_url. Může to vypadat třeba takto:

var user = getenv("UŽIVATEL"); lockPref("mail.identity.useremail", uživatel); lockPref("autoadmin.global_config_url","http://vašedoména.cz/souborautoconfig.js");

Existuje pár dalších předvoleb, které ovládají různé aspekty automatické konfigurace. autoadmin.refresh_interval způsobuje, že se soubor automatické konfigurace v daných intervalech (stanovených v minutách) znovunačítá. Také jsou předvolby vztahující se k tomu, jak se vypořádat s režimem offline, jako jsou předvolby autoadmin.offline_failover a autoadmin.failover_to_cached. Fungují takto:

Pokaždé, když je soubor automatické konfigurace získán vzdáleně, se ve složce profilu daného uživatele vytvoří záložní kopie tohoto souboru s názvem failover.jsc. Jestliže je předvolba autoadmin.failover_to_cached nastavena na false, Firefox si přečte tuto kopii z mezipaměti a poté nastaví prohlížeč na stav offline a uzamkne tuto předvolbu, aby uživatel nemohl přejít do stavu online. Je-li tato předvolba nastavena na true, prohlížeč prostě jen použije soubor v mezipaměti a nic víc nedělá. Předvolba autoadmin.offline_failover určuje, jestli se použije soubor v mezipaměti, když je prohlížeč v režimu offline. Je-li nastavena na true, použije se soubor v mezipaměti.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více