மின்னஞ்சல்கள்

Learn to set up accounts, read, send and manage emails

  • Set up email Add and configure your email accounts on Thunderbird
  • Read, send and organize emails Learn how to manage your email messages
  • பைல்லிங்க் -பெரிய இணைப்புகளுக்கு பெரிய இணைப்புகளுடன் செய்திகளை அடிக்கடி மெயில் சர்வர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. தண்டர்பேர்ட் பெரியளவிலான கோப்பு இணைப்புகளை அனுப்ப இணைய அடிப்படையிலான சேமிப்பு சேவைகளை பயன்படுத்த முடியும்.

ஆங்கிலத்தில்