ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

ඔබ ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනයට පෙර, ඔබගේ පරිගණකය පද්ධති අවශ්‍යතා සපුරා ඇති බවට තහවුරු කරගන්න.

ඔබ ෆයර්ෆොක්ස් පිහිටුවන්නේ කුමන මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත ද?

vista.jpg Windows මත ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය

macos.jpg Mac මත ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය

linux.jpg Linux මත ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනයෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය (mozillaZine KB) හි ඇති තොරතුරු මත පදනම්ව

// These fine people helped write this article:Chris Ilias. You can help too - find out how.
Volunteer for Mozilla Support