ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

ඔබ ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනයට පෙර, ඔබගේ පරිගණකය පද්ධති අවශ්‍යතා සපුරා ඇති බවට තහවුරු කරගන්න.

ඔබ ෆයර්ෆොක්ස් පිහිටුවන්නේ කුමන මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත ද?

vista.jpgWindows මත ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය

macos.jpgMac මත ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය

linux.jpgLinux මත ෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනයෆයර්ෆොක්ස් ස්ථාපනය (mozillaZine KB) හි ඇති තොරතුරු මත පදනම්ව

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More