Standardne pytanske nastajenja na Windows 10 změnić

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Zhońće, kak móžeće postajić, zo Firefox kóždy čas wašu najlubšu pytawu wužiwa, hdyž klučowe słowa do pytanskeho pola zapodawaće. Móžeće tež pytawu změnić, kotruž Firefox wužiwa, hdyž z pomocu Cortana pytaće.

Tak móžeće to činić:

  1. Klikńće na lupu w pytanskim polu na swojej symbolowej lajsće a potom na Pytanske nastajenja.
    search prefs 34 pytanske polo fx47
  2. Wubjerće we woknje pytanskich nastajenjow standardnu pytawu z wuběranskeho menija.
    search default 34 nastajenja pytać standardna pytawa fx47
  3. Stajće hóčku pódla Tutu pytawu za pytanja z Windowsa wužiwać, zo byšće samsnu pytawu za pytanja Cortana wužiwał.
    cortana win10 search engine
  4. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije