Inviting Other People to Events

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

Background

If you need to set up a meeting, and keep track of who's attending and who is not, Lightning can do this as well as allow you to send invitations to people who do not have Thunderbird/Lightning, including Microsoft Outlook users!

Creating the Event

  1. Create a new event in Lightning, by either going to "File, New, Event" or clicking on the "New Event" button on the toolbar if it is immediately accessible.
  2. Click on the "Invite Attendees" button.
  3. The screen that pops up is shown below:
  4. On the left next to the yellow person icon, you add attendees from your address book.
  5. After adding all the attendees that you would like to attend the meeting, hit OK.
  6. Be sure to check the "Notify attendees" box if it is not already checked.

// These fine people helped write this article:ideato. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla