• தீர்வுற்றது
  • Archived

text in tabs to low,need to raise it 3px how to ? and how to set new tab on the left......

text in tabs to low,need to raise it 3px how to ? Firefox quantum 63.

Asked by peter.pan1 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by peter.pan1 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு