• தீர்வுற்றது
 • Archived

The version 36.01 has disabled my PayPal buttons.

My merchant web page PayPal buttons have been disable by the new updated version. Would you please fix this today please or let me go back to the 35.01 version.

Asked by VictorO 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by ESADMF 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

yahoo toolbar does not work anymore

suddenly my yahoo toolbar only shows my e-mail how can I fix it to show the rest of my shortcuts?

Asked by ooono 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by the-edmeister 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

You Tube videos stopped working as of today only on Firefox?

Site: crownguitarfest.org YouTube videos embedded were working fine until today? Now they error: "An error occurred, please try again later. Learn More. The videos still … (மேலும் படிக்க)

Site: crownguitarfest.org

YouTube videos embedded were working fine until today? Now they error: "An error occurred, please try again later. Learn More.

The videos still work perfectly in Chrome, and work okay in Safari (by installing the "ClickToPlugin" extension to Safari, the videos now play in HTML5 mode but no longer link to You Tube).

In Firefox, they don't play or link to You Tube anymore. I updated to the latest Firefox and Flash. I've been researching this all day today and going back and forth with my hosting support team at Site Ground, but we have not been able to resolve this issue, so I am contacting you out of desperation.

Can you please help me to get the You Tube Videos working properly in Firefox?

Thanks, John

Asked by johnrwebster 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by MarkRH 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

After last update; my yahoo toolbar no longer works on FF??

My media machine updated FF last week; my toolbar now only shows the email icon; Just about an hour ago; my main PC updated FF & right before my eyes my toolbar went … (மேலும் படிக்க)

My media machine updated FF last week; my toolbar now only shows the email icon; Just about an hour ago; my main PC updated FF & right before my eyes my toolbar went blank; except for the email link; I depend greatly upon the icons on my toolbar to navigate sites I use regularly....

I am highly perturbed at this moment, & could give you an ear-full; but I'm restraining myself.... To say I am angry is an understatement; this issue needs to be remedied quickly

Asked by VanBreedlove 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Made mistake and updated Firefox to 36.0.1 from 36.0

After updating Firefox to 36.0.1 from 36.0, the speeds of Firefox went from great to MODEM speeds. This happens for most websites. Tried going to "www.google.com" and i… (மேலும் படிக்க)

After updating Firefox to 36.0.1 from 36.0, the speeds of Firefox went from great to MODEM speeds. This happens for most websites. Tried going to "www.google.com" and it took 21 seconds to load page. www.mozilla.org took 31 seconds.

Tried the REFRESH option on the Mozilla site and lost all extensions and user settings for no reason as this did not help.

Any help would be appreciated as I do not like to used IE which I will have to use till this is fixed.

Thanks

Asked by hbudz 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

-What is Przycisk aplikacji showing up under the tools tab?

Under the tools drop down I found this: Przycisk aplikacji . The arror allows you to create a new button. A web search suggests that might be Polish that has somethin… (மேலும் படிக்க)

Under the tools drop down I found this: Przycisk aplikacji . The arror allows you to create a new button.

A web search suggests that might be Polish that has something to do with Windows (or maybe FireFox?) in that language.

haven't figureout how to get rid of it-or get it back to an English tool that I can understand.

My OS is Win7 x 64, FireFox is 36.0.1.

I don't check the tools very often, not sure when this showed up. And my language is English with a little bit of Spanish.

Kraken8

Asked by Kraken8 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Can no longer find sessionstore.js in profile. Have refreshed Firefox. Where is it? Screenshots attached

When Firefox crashes, there are times when, on restart, there is no "restore session" option. It is greyed out in all places, and all of the previous tabs are lost. I sav… (மேலும் படிக்க)

When Firefox crashes, there are times when, on restart, there is no "restore session" option. It is greyed out in all places, and all of the previous tabs are lost. I save tabs across many months.

Previously, I have saved a recent sessionstore.js file from the profile. Then, when this occurs, I go to the profile, delete and replace the sessionstore.js file with the saved one, and have a reasonably recent recovery of the tabs.

In this version of Firefox, 36.0.1, there is no sessionstore.js file in the profile (see screenshot 1). So, where is it?

There is a new folder called session-store backups (see screenshot 2). Reasonably, I looked in there.

There is no sessionstore.js file in that folder. There are files called recovery.js and recovery.bak in that folder. Each is dated today--3/6/2015

Is the new idea that if Firefox crashes and the tabs are not recoverable, that you rename the the recovery.js file as sessionstore.js and put it in the profile?

Or is the sessionstore.js file now in a new location?

I would always like to have a recent backup of sessionstore.js, having learned from past crashes that this is a good idea!

As an extra bonus, I have also added a screenshot of the profile folder and location (screenshot 4).

Many thanks.

Dr. Alan J. Lipman Washington, DC

Asked by ApersoninDC 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by ApersoninDC 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

FF freezes my whole computer when watching videos. What to do?!

Hi there. So, for quite a while now, Firefox keeps on freezing my whole computer while watching videos on YouTube or streams on Twitch. It started a few weeks back & … (மேலும் படிக்க)

Hi there. So, for quite a while now, Firefox keeps on freezing my whole computer while watching videos on YouTube or streams on Twitch. It started a few weeks back & when I couldn't resolve the problem, I changed to Chrome. But I just don't like it, so yesterday, I decided to go back to my fav browser: Firefox.

But my problem remains: When I'm watching a video, my browser constantly keeps freezing my whole MacBook. It starts with the video just stopping but the audio keeps going on for some 10-20 seconds. Then I can't move the cursor anymore & finally the sound dies & nothing reacts anymore. I can't even open the Activity Monitor or do anything else. So the only possibility for me to get back doing stuff is to hard reset my laptop & boot it again. This just happened to me twice in the last two & 4 or 5 times in the last 24 hours... I would really appreciate, if anyone could point me towards an solution.

Oh, and I'm on OS X 10.10.2 using Firefox 36.0.1 (but it also happened on 35.x before). Hardware Acceleration is turned off & flash is on its latest version. Cache has been flushed several times as well.

Asked by EddyTheGr8 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by kushagra 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Locked
 • Archived

Why can't I get the Norton Toolbar? In menu, add-ons,extensions, it says Norton toolbar is incompatible & disabled.

I can't get norton toolbar for firefox 36. Have run Norton live update repeatedly; it updated everything fine and applied a patch. When I go to firefox menu>add-ons>… (மேலும் படிக்க)

I can't get norton toolbar for firefox 36. Have run Norton live update repeatedly; it updated everything fine and applied a patch. When I go to firefox menu>add-ons>extensions, Norton toolbar is grayed out and says it is incompatible with with firefox 36, and is disabled. Help!! I need my Norton vault.

Asked by Cathie7372 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Bij het privénavigatievenster wordt het ikoontje niet paars terwijl u dit wel zegt

U stelt in uw toelichting dat bij het navigeren in een privénavigatievenster het masker-ikoontje paars wordt. Na de laatste updat van firefox naar 36.0 en 36.0.1 werkt da… (மேலும் படிக்க)

U stelt in uw toelichting dat bij het navigeren in een privénavigatievenster het masker-ikoontje paars wordt. Na de laatste updat van firefox naar 36.0 en 36.0.1 werkt dat niet meer het masker-ikoontje verandert niet van kleur. Dat is onduidelijk. Je kunt nu niet meer zien of je in een privénavigatievenster werkt.

Asked by Bob Barendse 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

crashing every 10 mins

I keep getting those.. continue or stop script every time i do something. and then it all crashes. Report ID Date Submitted 2f646acc-abfe-4ce6-bde1-6c2489a9a0dc 3/6/201… (மேலும் படிக்க)

I keep getting those.. continue or stop script every time i do something. and then it all crashes.


Report ID Date Submitted 2f646acc-abfe-4ce6-bde1-6c2489a9a0dc 3/6/2015 1:04 PM bp-75e9a631-1b28-4bbb-aa33-c93452150305 3/5/2015 3:05 PM f082c10e-e344-439d-b8da-03301d517570 3/4/2015 8:38 PM 104fc5b1-c3f9-4e78-aa05-02d5c0a78db2 3/3/2015 8:16 PM 896abf5c-5c2d-4d06-883b-4b265bfce4e8 2/28/2015 10:56 PM bp-a90de9ea-3370-47fd-acde-552952150301 2/28/2015 10:55 PM 6fa1df92-6ad1-4276-8133-bbbefe0e91c7 2/26/2015 9:15 PM 3d9306b2-e944-4f7c-a342-6d2a43036694 2/25/2015 8:52 AM 1730ef55-48a9-4987-b918-6ab9cd8bb8e4 2/23/2015 3:58 PM 67a2d50c-5302-419a-af57-72ffef0faad7 2/21/2015 12:02 PM c05b3164-d6e0-449a-a6ed-7af2a5140e31 2/21/2015 12:02 PM ae8b4f60-32b2-4e82-b62d-41f9aaebe1b2 2/17/2015 10:51 PM bp-428ef708-8d26-4c67-865d-090d32150218 2/17/2015 9:54 PM 7e1ee5d3-a062-4311-83b2-e67fb1bac086 2/17/2015 8:12 PM 862c62ae-1bec-4917-8a02-dde69957b066 2/9/2015 4:18 PM bp-690e2c70-91f0-4cbb-8f5c-4f9b52150203 2/3/2015 5:03 PM 95a76ed8-d3a1-4142-a78a-8fc1cee6699c 1/14/2015 8:36 PM 89350673-0ea3-4d66-b016-917802b239d0 1/8/2015 2:35 PM c73c4863-524e-40de-8bd

Asked by tina18 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by mimi89999 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I have latest version of Firebox but the program is retaining credit card and security code numbers. How do I disable?

I saw online that there is a record history page but I can't find it....

Asked by 424dakini 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by 424dakini 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox 36.0.1 crashes continuously since upgrade

This morning my Firefox automatically upgraded to 36.0.1 and since then it's been crashing ever 2-3 seconds. I uninstalled and did a fresh install and I also disabled all… (மேலும் படிக்க)

This morning my Firefox automatically upgraded to 36.0.1 and since then it's been crashing ever 2-3 seconds. I uninstalled and did a fresh install and I also disabled all of my add-ons, but this did not help. I even created a brand new empty profile and it immediately crashed. I have not been able to get a crash while in safe mode. (In fact, I had to open Firefox in safe mode in order to complete this form.) This is very frustrating and I've run out of ideas. The troubleshooting information should be attached.

Asked by mcramer 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

After 36.0.1 update, will not connect to internet

After updating, pages won't load. Will not connect to Comcast. Restarted computer from scratch, reset modem and router -- nothing works. Tried Safe Mode start, did not w… (மேலும் படிக்க)

After updating, pages won't load. Will not connect to Comcast. Restarted computer from scratch, reset modem and router -- nothing works. Tried Safe Mode start, did not work. Internet Explorer works fine. Mail works fine.

There were no error messages when the update was loaded.

This is a terrible "update"!!!!!!!!! How do I fix?

Asked by IQ140 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by IQ140 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Slow access after upgrade

After upgrade to Firefox 36, extremely slow start up--- the hour glass comes on, then off, then eventually in the left hand corner "New tab" shows up and finally my home … (மேலும் படிக்க)

After upgrade to Firefox 36, extremely slow start up--- the hour glass comes on, then off, then eventually in the left hand corner "New tab" shows up and finally my home page arrives. Previous version of Firefox loaded almost immediately. I have Windows 7 and use Norton.

Asked by boomerk 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Since updating to 36.0.1 Firefox takes a long time to startup.

v36.0.1 was installed automatically yesterday and since then it takes a minute or two to startup each time. I nhave tried doing a clean reinstall and it made no differen… (மேலும் படிக்க)

v36.0.1 was installed automatically yesterday and since then it takes a minute or two to startup each time. I nhave tried doing a clean reinstall and it made no difference. Any help would be appreciated.

Asked by dwilden 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

keep getting popups saying privilage or cross post not allowed

"Error: exposing privilege or cross post not allowed" keeps popping up when I use Firefox. I think it did an update this morning. Msg pops up repeatedly supposedly from v… (மேலும் படிக்க)

"Error: exposing privilege or cross post not allowed" keeps popping up when I use Firefox. I think it did an update this morning. Msg pops up repeatedly supposedly from various pages then msg offers to stop further pop ups but it doesn't stop them. Have to switch back to MS Explorer. Firefox unusable.

Asked by ihuezz 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

For some reason, whenever I'm doing a search I'm getting scrolling ads across the top of the page. Is there any way I can stop this?

I use google as my default search engine.

Asked by goomba351 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by philipp 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

facebook load normally with tor but it does't work with firefox, it just load forever and nothing shows.

every website works just fine except for facebook, and i didn't change anything in my computer. also my phone load it normally using the same wifi network.

Asked by zms1990 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by zms1990 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

FF Desktop-36.01-Unable To Download Videos or Screenshot using Addons

Upgraded to 36.01 last night. Tried using DownloadHelper for YouTube downloading and Awesome Screenshots for screenshots. Plugins work, but once the process for downloadi… (மேலும் படிக்க)

Upgraded to 36.01 last night.

Tried using DownloadHelper for YouTube downloading and Awesome Screenshots for screenshots.

Plugins work, but once the process for downloading/saving to hard drive occurs nothing is downloaded/saved.

I have completed a FF Refresh and reloaded both plugins, same issue.

I have restarted the computer and issue remains.

Asked by tbohannon 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

Answered by jscher2000 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு