• தீர்வுற்றது

nie działa mi stronka onet.pl w waszej przeglądarce

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, … (மேலும் படிக்க)

Witam, Nie działa mi strona główna onet.pl w waszej przeglądarce, instalowałem kilkukrotnie nową wersję i ciągle jest ten problem wyślę ci komunikat "Coś poszło nie tak, odśwież stronę"

Asked by marcin.kosinski 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox update 100.0.1 blank screen

The most recent update 100.0.1 has broken Firefox on windows 10. Only get blank white scree, not browsing, cant get to addons, etc. Something is broken.

Asked by rc15 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Option to use Gmail for mailto: links has suddenly vanished from Settings

Just now, I tried to use "Email Link..." under the File Menu and got a pop-up asking me to "Choose an application to open the mailto link." I have seen this before, seve… (மேலும் படிக்க)

Just now, I tried to use "Email Link..." under the File Menu and got a pop-up asking me to "Choose an application to open the mailto link." I have seen this before, several times, and usually fix it by going to Tools > Settings, under General > Applications, select "mailto" under Content Type, then select Gmail from the drop-down menu.

This time, however, Gmail is not presented as an option, in this pop-up. Clicking "Choose..." just opens up a Windows Explorer file-picker window.

I tried to fix this in Tools > Settings, under General > Applications. There, "mailto" just shows "Use other..." and if I click that, the "Select Helper Application" pop-up window is basically blank, with a message at the bottom saying "No applications were found for this file type."

I refreshed Firefox but it did not solve the problem.

I have tried to attached images but they will not upload.

I am running v100.0.1 (64-bit) on Windows 11

Asked by lindabknight 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Dropa 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Print <ctrl-P>... Preparing Preview hangs

I'm running v100.0.1 (64-bit) on Win10. I've seen others report this problem but haven't found a fix listed anywhere. <Ctrl-P> or Menu->Print results in the sa… (மேலும் படிக்க)

I'm running v100.0.1 (64-bit) on Win10. I've seen others report this problem but haven't found a fix listed anywhere. <Ctrl-P> or Menu->Print results in the same problem. The print overlay starts up (say Print in top right corner), spinning wheel above Preparing Preview in the center of the overlay... Never ends. I have to Esc to get out of it. Happens on any page. Print dialogue works fine on same pages with Chrome and Edge.

Asked by Bryan 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Bryan 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Default TLS values in About:Config

Hello everyone! I have a question concerning what the default value settings are for the two below security.tls.versions in About:Config. Mine are currently set at 4 for… (மேலும் படிக்க)

Hello everyone! I have a question concerning what the default value settings are for the two below security.tls.versions in About:Config. Mine are currently set at 4 for version.max and 3 for version.min. The reason I ask is that I have gotten two Event 36871 errors since updating Firefox to 100.0.1 stating "A fatal error occurred while creating a TLS client credential. The internal error state is 10013." I was using no other program besides Firefox at the time I received the errors.


security.tls.version.max security.tls.version.min

Respectfully, Don

Asked by new_aged2perfection 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Can't setup 2-factor with addons.mozilla.org

I have this problem with both Firefox and Edge, private mode or not. After logging at addons.mozilla.org, it's requiring me to setup 2-factor. I go through the process an… (மேலும் படிக்க)

I have this problem with both Firefox and Edge, private mode or not. After logging at addons.mozilla.org, it's requiring me to setup 2-factor. I go through the process and everything is successful. It asks me to enter one recovery code to make sure I'll be able to login. I enter one and it shows on the top with a green background that 2-factor was setup successfully. But then nothing happens. No redirection or links. I try accessing the site in another browser and I have to go through the whole setup again which also appears successful, but then nothing happens. I attached the image that shows it was successful. I have no idea what to do since there is no error and I have the same problem across multiple browsers. Any suggestions?

Asked by mrjohnjones 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Paul 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox -vs- Microsoft Edge

I've always used Firefox as my default web browser. Now that Microsoft Edge got loaded onto my PC I can't access a lot of my bookmarks through Firefox. I get an "access… (மேலும் படிக்க)

I've always used Firefox as my default web browser. Now that Microsoft Edge got loaded onto my PC I can't access a lot of my bookmarks through Firefox. I get an "access denied" response. I've tried removing MS Edge but it won't let me. Is there a fix for this problem? How do I remove MS Edge? Any assistance is greatly appreciated. Thank You. Dale P. Appleton [email removed from public]

Asked by andappleton 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

How do I get my home page in Firefox on all my tabs?

Now on Firefox 100.0.1 On earlier versions of Firefox I was able to set a particular url for my home(opening) page. That is still true. However, on past versions I was … (மேலும் படிக்க)

Now on Firefox 100.0.1 On earlier versions of Firefox I was able to set a particular url for my home(opening) page. That is still true. However, on past versions I was also able to make *my home page* appear on every tab I opened. On the current edition I get a choice of only Firefox Home Page (default) or Blank page. I cannot get my home page on the new tab. How can I bypass the restrictions of the settings under Home to get my home page on every tab?

That the question I need an answer to. Everything below this is explanation of why I want this and a complaint about how Firefox changes things that I would appreciate being passed on to the developers.

                                  <---------------------->

If I choose Firefox Home Page (default), I am *forced* to use the address box to put in my search terms. I have become accustomed to the various search engines with their splash screens - with the nice big search box in the middle of the screen (both horizontally and vertically). It is absolutely unnerving to me to try to type in the box in the middle and have nothing show up there but up above in the address box.

I am a project person in a multi-tasking world, which means whether I like it or not, I have to multitask too. For me to do this successfully, all my tools need to be where I expect and perform as I expect them. Even putting duckduckgo.com in the current home page/new window setting, doesn't get the duckduckgo splash page, but even though I'm not that technically advanced, I found a way of getting it in my home page window. However, the tabs section doesn't offer me an opportunity to put my own choice in.

I wish Firefox would stop tinkering with otherwise minor things. I understand fixing found vulnerabilities. I understand providing new services and technology when they're developed. But why force people to use search and tabs the way Firefox wants them to rather than the way the user is accustomed to.

Asked by bdjim 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Log into Microsoft OneDrive on the web no longer works

I have Firefox 100.0.1 on my Mac desktop, and Firefox 100.0 on my MacBook Pro laptop. I can no longer access my Microsoft OneDrive account via the web on my desktop, but … (மேலும் படிக்க)

I have Firefox 100.0.1 on my Mac desktop, and Firefox 100.0 on my MacBook Pro laptop. I can no longer access my Microsoft OneDrive account via the web on my desktop, but I still can do so on my laptop. I have gone through your posted troubleshooting steps for Firefox on my desktop, to no avail. How do I get my desktop back to version 100.0 so it will work again? I can access my OneDrive account via the web on my desktop when I use the Safari browser, so the issue is definitely with Firefox version 100.0.1, and not with my desktop.

Asked by lalucher6 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Bookmarks in Win10

I'm using Firefox 100 on Win10 and can't save any bookmarks. They do NOT appear under the App Data Profile, which would not be acceptable even if they were. This chang… (மேலும் படிக்க)

I'm using Firefox 100 on Win10 and can't save any bookmarks. They do NOT appear under the App Data Profile, which would not be acceptable even if they were. This change has made it impossible for me to continue using Firefox, unless I want to go back to Win7.

I simply need Bookmarks to work the way they did before!

Thank you for your time.

Asked by bzabor19 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by bzabor19 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox 100.0.1

After i just updated Firefox to newest version .. I can not load any website anymore!!!!!! please make it so i can return to the previous version ASAP so everything works… (மேலும் படிக்க)

After i just updated Firefox to newest version .. I can not load any website anymore!!!!!! please make it so i can return to the previous version ASAP so everything works again.

Al those other solutions you guys give like clear cache disable en able etc don't work and take hrs of time

When oyu push a other update through some 1's throat atleast make it that it A)works B) option to roll back . TY

Asked by Firefoxuser 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Firefoxuser 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

firefox continues to run and hold on to all memory after exiting application

Hours after exiting firefox, the application continues to run processes and hold on to the memory it was using when I exited the application. The only way to free the me… (மேலும் படிக்க)

Hours after exiting firefox, the application continues to run processes and hold on to the memory it was using when I exited the application. The only way to free the memory is to key the processes via Task Manager

Asked by p29436 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

File system access api support

Is Firefox will support this feature ? Or at which version will support ? File System Access API … (மேலும் படிக்க)

Is Firefox will support this feature ? Or at which version will support ?

File System Access API

Asked by efeardayildirim 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Picture-in-picture stays in full screen

My picture-in-picture remains in full screen, even if I double click with my mouse. When I click the ESC button it just closes completely. I have restarted both Firefox a… (மேலும் படிக்க)

My picture-in-picture remains in full screen, even if I double click with my mouse. When I click the ESC button it just closes completely. I have restarted both Firefox and my computer, but I keep getting the same problem. Not just in YouTube either, also on other websites.

Asked by lynn_witje 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Firefox clear history can remove download info. But right-click on icon shows win10 keeps a list; items there can only be deleted one-by-one.

Maybe this is more a win10 issue. How can it be stopped from remembering all downloads, or how can that list be cleared all at once? Thank you.

Asked by steviewondering 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by RobertJ 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Show All download opens about:downloads instead of Library

Hello, I recently migrated to a new MAC and now when I download a file and click on "show all downloads", it opens the about:downloads tab and not the downloads list fro… (மேலும் படிக்க)

Hello, I recently migrated to a new MAC and now when I download a file and click on "show all downloads", it opens the about:downloads tab and not the downloads list from the library. Is there any way to force Firefox to open the Library when I click on see all download please? Thanks

Asked by Nad 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 மாதத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Printing too small.

I can no longer print from firefox. The final print always comes out 1/5 +- size and is unreadable. It doesnt matter what king of a document it is and if I go to chrome o… (மேலும் படிக்க)

I can no longer print from firefox. The final print always comes out 1/5 +- size and is unreadable. It doesnt matter what king of a document it is and if I go to chrome or edge it prints fine. This began occurring I believe after the last version.

Asked by lk3w99 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 மாதத்திற்கு முன்பு