• தீர்வுற்றது
  • Archived

Remove List all tabs?

Is there any way to remove the little arrow in the top right corner that say List all tabs?

Asked by ReallyFrustrated 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு