• தீர்வுற்றது

New install of ublock origin - cannot find the icon

I just turned off AdBlock Plus in the Add-Ons screen and downloaded ublock origin to try it out. There is no icon for this new plug in to be found anywhere. I can manuall… (மேலும் படிக்க)

I just turned off AdBlock Plus in the Add-Ons screen and downloaded ublock origin to try it out. There is no icon for this new plug in to be found anywhere. I can manually go in and change the settings on this plugin in the add-ons screen but there is no icon anywhere to go in quicker or to show a report of how many items were blocked. When I try to Customize my toolbars, the icon is not available there either. The nearest threads I can find on this topic are from 2018 and their solutions are very basic use. Yes, of course I restarted the browser. TIA.


uBlock Origin: 1.39.0 Firefox: 87 filterset (summary):

 network: 83588
 cosmetic: 80376
 scriptlet: 18231
 html: 598

listset (total-discarded, last updated):

 added: 
  adguard-annoyance: 47817-586, now
 default: 
  ublock-filters: 30169-27, now
  ublock-badware: 3455-1, now
  ublock-privacy: 182-0, now
  ublock-abuse: 70-0, now
  ublock-unbreak: 1706-0, now
  easylist: 61109-543, now
  easyprivacy: 26327-473, now
  urlhaus-1: 10038-0, now
  plowe-0: 3699-3, now

filterset (user): [empty] modifiedUserSettings: [none] modifiedHiddenSettings: [none] supportStats:

 launchToReadiness: 1924
 launchFromSelfie: false

Asked by dlafontaine2 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by dlafontaine2 5 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Opening Files Automatically

Hi, When I attempt to open files instead of saving them I get the dialog box with the check mark for "Do this automatically for files like this from now on." But it asks… (மேலும் படிக்க)

Hi,

When I attempt to open files instead of saving them I get the dialog box with the check mark for "Do this automatically for files like this from now on." But it asks me this every single time for the same file types.

Do I have any recourse?

Thank you.

Asked by mills886 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox fails to use some local fonts

After installing the Native MathML extension (to get MathML typeset equations on the Wikipedia, as suggested on mediawiki.org), all equations set by MathJax/MathML turned… (மேலும் படிக்க)

After installing the Native MathML extension (to get MathML typeset equations on the Wikipedia, as suggested on mediawiki.org), all equations set by MathJax/MathML turned to using STIX instead of Latin Modern. I'd like them to stick to Latin Modern instead.

The only possibly related setting I've found is `font.name-list.serif.x-math` in about:config, whose value is `Latin Modern Math, STIX Two Math, […]`. I tried to manually change the font family specification of some text to see if Firefox could use Latin Modern Math to begin with, but apparently it can't (see first screenshot attached), while it loads STIX allright (second screenshot). Latin Modern is not the first locally installed typeface I haven't been able to use, but it's the first one I have really tried to (I don't remember which one the other typeface was).

My Latin Modern font comes from TeX Live 2019 installed using the TUG installer, not Fedora's package manager. `fc-list | grep -i "latin modern math"` returns `/usr/local/texlive/2019/texmf-dist/fonts/opentype/public/lm-math/latinmodern-math.otf: Latin Modern Math:style=Regular`. I'm running Firefox 87 on Fedora 33.

Asked by Fulan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Fulan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Restore all Firefox windows and tabs after closing

Hello, I would like to close all Firefox windows (to free up RAM) and then be able to restore all windows with their tabs without leaving the session. Is it possible ? Th… (மேலும் படிக்க)

Hello, I would like to close all Firefox windows (to free up RAM) and then be able to restore all windows with their tabs without leaving the session. Is it possible ? Thanks.

Firefox 87.0 Kubuntu 20.04.2 LTS

Asked by Pierre 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Tab bar (all tabs) missing in Firefox 90

I just got my upgrade from Firefox86 to Firefox90 working, but the tab bar is completely missing. I still use "old-style" FIrefox. From top to bottom: File/Edit/View menu… (மேலும் படிக்க)

I just got my upgrade from Firefox86 to Firefox90 working, but the tab bar is completely missing.

I still use "old-style" FIrefox. From top to bottom: File/Edit/View menu Search bar Bookmarks Toolbar Tab bar

(yes, I AM old. I've been using Firefox since Version 1 and this particular style works for me, developers be damned.)

The tab bar is completely missing. Firefox knows how many tabs I have open (it warns me when I try to exit) but doesn't show any. The area that the Tab Bar used to occupy is simply empty.

Any ideas on how to fix? (Yes, I have done the Google.)

Asked by RemySecor 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 7 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

More results per page

I'm trying to find an answer to a question about Thunderbird. I type it into the "Find help..." box. I get a page with a small number (maybe 10?) results. The first page … (மேலும் படிக்க)

I'm trying to find an answer to a question about Thunderbird. I type it into the "Find help..." box. I get a page with a small number (maybe 10?) results. The first page of results doesn't seem to help. Neither do the next five pages. I suggest letting users choose the number of results per page. Being forced to click the "next" link on every page is slow and tedious. Hitting the "Page down" key on my keyboard is much faster, partly because I don't have to use the mouse.

Asked by jpeek 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How do I get an add-on from Manage Extensions page to overflow menu?

When you search for an add-on, then install it, how do I get it from the Manage Extension page to the overflow menu?

Asked by Nisaba 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Nisaba 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Creating separate Firefox profiles on different user accounts

Hello, I am wondering it this is possible - I have a Windows 10 laptop that needs to be upgraded to V202H and I am told that the upgrade will probably delete all of my cu… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I am wondering it this is possible - I have a Windows 10 laptop that needs to be upgraded to V202H and I am told that the upgrade will probably delete all of my current programs and settings - including my Firefox install and all bookmarks. To help recover from that, I wanted to know if it would be possible to set up an alternate Firefox in a not often used local account on my Windows 7 laptop and then sync the two so that after the upgrade, I can download Firefox again onto the Win 10 laptop and then sync it back so that I can get all of my bookmarks and settings for FF back onto the Win 10 laptop.

I don't want to sync it with the Firefox that I use in my regular Win 7 user account since that has a separate set of bookmarks and settings that I wouldn't want to change. I just wanted a way to "hold" all of the Win 10 Firefox stuff and "reinstall" it, and had thought that sync might be a way to do that.

If that won't work, is there a way to transfer the entire FF profile over to a new install on that laptop once it is upgraded?

Thanks for any help! Much appreciated!

Asked by TaylorNorth2 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Forgot current password

Hi, So I have a kind of unusual problem. I am currently logged into my Firefox account (obviously) and have access to all my saved material/history. The problem is I do n… (மேலும் படிக்க)

Hi,

So I have a kind of unusual problem. I am currently logged into my Firefox account (obviously) and have access to all my saved material/history. The problem is I do not know my current password (the ones saved in the password manager are old/not correct) and I can't reset it without losing all my info. This is mostly a problem because I want to activate Firefox sync on another computer. Does anyone know how I can find out my current password without resetting everything?

Thanks!

Asked by andrew.orlebeke 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox is showing a 404 error on my new wordpress site homepage while everything is fine on Chrome

I already tried deleting the cache and restarting firefox with addons disabled. So i don't know what's going on. I worried and I'm confused. I was in the process of editi… (மேலும் படிக்க)

I already tried deleting the cache and restarting firefox with addons disabled. So i don't know what's going on. I worried and I'm confused. I was in the process of editing and it just suddenly stopped responding and started giving a 404 error. Now I'm editing it on chrome Website https://helplinemedical.com

Asked by Shahid.umair32 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Can't delete duplicate bookmarks

I have multiple bookmarks for some sites. When I try to delete one of the duplicates, 'all' the copies disappear. How do I delete the duplicates while keeping one copy? T… (மேலும் படிக்க)

I have multiple bookmarks for some sites. When I try to delete one of the duplicates, 'all' the copies disappear. How do I delete the duplicates while keeping one copy?

Thanks.

Asked by crogerblair1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

YOU TUBE

Hello there, I recently downloud a new version of Windows 10 in my laptop and since then I cant open You Tube. I got this link https://www.youtube.com/oops and "something… (மேலும் படிக்க)

Hello there, I recently downloud a new version of Windows 10 in my laptop and since then I cant open You Tube. I got this link https://www.youtube.com/oops and "something went wrong" message. The image below is what I see when I try to go to You Tube by Google search or tipping the link www.youtube.com

Does anybody know how to resolve this issue. Please explain in an easy way as I am not to savvy doing troubleshooting. Thank you!

Asked by gloria.juarez 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Since the new version 87 update I am having email log in problems

Hello, I have just updated to version 87 of the browser but now I can't sign onto my email through centurylink, I can use edge to access it or my phone. I have OS win 7 i… (மேலும் படிக்க)

Hello,

I have just updated to version 87 of the browser but now I can't sign onto my email through centurylink, I can use edge to access it or my phone. I have OS win 7 if that helps. Everything was working fine, till my firefox browser updated. When I go to sign into my email, I get kicked to this blank screen, with a weird address at the top(pic). Any help you can give me in this matter to resolve this problem would be really appreciated, Thank You very much for your time.

Sincerely,

T. Krivanek

Asked by TOMMYGUN 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TOMMYGUN 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Unable to download anything

I am unable to download anything using Firefox. I have tried everything listed in this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cant-download-or-save-files Nothing … (மேலும் படிக்க)

I am unable to download anything using Firefox. I have tried everything listed in this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cant-download-or-save-files

Nothing has worked; starting in Safe Mode; clearing my cache; disabling all addons; disabling my firewall; disabling my antivirus; even reinstalling.

I can download using other browsers just fine, but not Firefox for a reason I cannot figure out.

Asked by tyler.fiske00 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by tyler.fiske00 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Remove amazon search from the new tab page.

I frequently use Amazon, but it shows up on my New Tab page as @amazon with a search icon, and when I click the tile it opens my search/address bar. How do I get the tile… (மேலும் படிக்க)

I frequently use Amazon, but it shows up on my New Tab page as @amazon with a search icon, and when I click the tile it opens my search/address bar. How do I get the tile to open Amazon's website like all the other tiles I have on my New Tab page?

Alternatively, the way I've previously handled this "behavior" is dismissing the tile so I don't have to deal with its uselessness. My browser just updated, but why do I have to dismiss the tile a second time?

Asked by jon_joy_1999 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

reCAPTCHA

I went to a government site and filled out a form letter and each time when I hit the VERIFY key the reCAPTCHA function tells me I have a bad connection and to recheck it… (மேலும் படிக்க)

I went to a government site and filled out a form letter and each time when I hit the VERIFY key the reCAPTCHA function tells me I have a bad connection and to recheck it. When I hit the refresh (circle arrow) link, it works. It happened on another non-gov't site and did the same thing. I did a Firefox refresh and that didn't help. It seems that version 87 has some bugs in it methinks. Any ideas? thanks

Asked by Magnogreato 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Restoring Old Profiles and Bookmarks

I recently opened Firefox and it prompted me to create a new profile. I closed it up and reopened it 2-3 more times and it did the same thing. I created a new profile. My… (மேலும் படிக்க)

I recently opened Firefox and it prompted me to create a new profile. I closed it up and reopened it 2-3 more times and it did the same thing. I created a new profile. My bookmarks immediately disappeared, and so did all of my old profiles. I have tried many online suggestions for restoring both. Firefox is up to date, and Windows has been recently updated too. I have an older (2013) Toshiba laptop. Any suggestions?

Asked by Algonquin 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Zapamiętywanie zakładek przed zamknięciem przeglądarki

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przyw… (மேலும் படிக்க)

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przywracanie poprzednich sesji, ale to nie działa. Nie rozumiem tego. Jak miałam Windowsa, to nigdy nie było z tym problemu. A pracuje przy kilkudziesięciu otwartych kartach i nie wyobrażam sobie, żebym miała je za każdym razem otwierać pojedynczo... Z jednej grupy wsparcia Apple dostałam informacje, że Mac ma swoją przeglądarkę: Safarii i żebym jej zaczęłam używać. Ale ja nie chcę innej przeglądarki. Mam za dużo zapamiętanych kart, żeby je przenosić i nie chcę uczyć się kolejnej aplikacji. Dodatkowo powiedziano mi, że Mac nie lubi innych oprogramowań niż swoje. Idąc tym torem, nie można by używać Photoshopa, Adobe PDF, i wiele wiele innych aplikacji, bo Mac ich nie wyprodukował... To jakiś absurd! Proszę o pomoc, jak otwierać przeglądarkę z kartami z poprzedniej sesji?

Martyna

Asked by martyna.kondratowicz 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

autofill passwords

hello:) using firefox 87 with windows 10 tried roboform did not like so removed it, now autofill passwords does not work never a problem before roboform , what can … (மேலும் படிக்க)

hello:) using firefox 87 with windows 10 tried roboform did not like so removed it, now autofill passwords does not work never a problem before roboform , what can i do to fix it? allen-tina@comcast.net

Asked by allen-tina 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox playing video instead of asking me to download it.

Hi. I would like firefox to download certain .mp4 videos. However, it plays inside firefox instead.

How can I configure this? Thank you!

Asked by rhonearevyn.roque 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு