• தீர்வுற்றது

Pressing Enter in empty search bar doesn't work anymore

I used to be able to press Enter in the empty Firefox search bar to bring up the (DuckDuckGo) search page and enter my search from there. Don't ask me why I like doing th… (மேலும் படிக்க)

I used to be able to press Enter in the empty Firefox search bar to bring up the (DuckDuckGo) search page and enter my search from there. Don't ask me why I like doing that, but now after the latest Firefox update, 128.0, on my MacBook Air I can't do that anymore. I have to type in the search bar to bring up the search page.

I know it's a small thing but I wonder if it can be put back to the way it used to be.

Asked by taina1 2 நாட்கள் முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Maintaining login info between tabs

On Opera and Chrome, I am logged in as a google user. I make a diary available from a web page which is limited as to how the viewer sees it. If I (or another authorised … (மேலும் படிக்க)

On Opera and Chrome, I am logged in as a google user. I make a diary available from a web page which is limited as to how the viewer sees it. If I (or another authorised user) is viewing it then they see all the detail. If anyone else sees it then they only see 'busy' against all the bookings. This has worked fine for years.

On changing to Firefox, though, when the web diary is accessed - even though I am logged in properly - it only shows the 'busy' view. It seems as if it's not maintaining my google login, hence showing the 'incorrect' view.

Is there anything that I can change to make this work properly?

TIA

Asked by Ian Smith 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by cor-el 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Password security

OK - I must be missing something. On my previous browser, Opera, if I wanted to see details of my passwords then I needed to put in the computer password, so keeping them… (மேலும் படிக்க)

OK - I must be missing something. On my previous browser, Opera, if I wanted to see details of my passwords then I needed to put in the computer password, so keeping them quite secure. However, Firefox seems to let anyone using the browser to access the full details of all my passwords, even offering to copy them! This has to be the most insecure approach possible - surely this can't be correct, can it?

Asked by Ian Smith 3 நாட்கள் முன்பு

Answered by cor-el 3 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Tabs Unexpectedly Opening in New Windows in Full-Screen Mode on MacOS

Hi firefox community, I am using Firefox version 127.0.2 as my main browser on MacOS Sonoma 14.5. For the past few months, when using Firefox in Mac's full-screen mode, … (மேலும் படிக்க)

Hi firefox community,

I am using Firefox version 127.0.2 as my main browser on MacOS Sonoma 14.5. For the past few months, when using Firefox in Mac's full-screen mode, I've been experiencing an issue where one of the multiple open tabs unexpectedly displays in a separate window the moment I click on it.

This behavior didn't occur previously, and I believe it started happening about 3 months ago. It doesn't happen every time, but occurs a few times a day when I least expect it, making it difficult to identify the specific conditions that trigger it. I use a Magic Trackpad, and after switching to full-screen using the three-finger gesture, the moment I try to activate a specific tab, that tab alone displays as a separate window in full-screen mode.

Is it possible that a Firefox version update has changed this behavior? If this is a Firefox issue, is there a way to capture debug logs to have the developers investigate it?

Alternatively, if there's an option to prevent tabs from opening in new separate windows, that would be an effective workaround. Could you please let me know if such an option exists?

Best regards,

Asked by ate.fleeced05 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by cor-el 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

FF (latest version) not loading a local htm file

Hi, I have local saved html file which loads images from our security cams The html has only code like this <html> <head></head> <body> <scr… (மேலும் படிக்க)

Hi, I have local saved html file which loads images from our security cams The html has only code like this

<html>
<head></head>
	<body>
<script type="text/javascript">
 var height_array = new Array();
<script type="text/javascript">
 var height_array = new Array();
 var width_array = new Array();
 width_array[1] = 320;
 height_array[1] = 240;

<img src="http://192.168.2.2:78/livefeed?oid=1&size=640x480&t=" width="320" height="240" onload='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 1000)' onerror='setTimeout(function() {src = src.substring(0, (src.lastIndexOf("t=")+2))+(new Date()).getTime()}, 5000)' alt='' />

<.../script....>

No matter what I change in the "normal" settings - Firefox is not loading the page at all.(file:///Users/drew/Downloads/CAM2.html)

In the left bottom corner it only shows "Performing a TLS Handshake with 192.168.2.2". And thats it. Every other browser is able to open the page and show the camera pictures, only Firefox not. Is there a easy fix for this?

Asked by Sascha 1 நாள் முன்பு

Answered by TyDraniu 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Downloads fail immediately after starting from Google Drive.

I am having two problems, both related to downloading files only on Firefox, these issues don't occur on other browsers when downloading the same files. The first issue … (மேலும் படிக்க)

I am having two problems, both related to downloading files only on Firefox, these issues don't occur on other browsers when downloading the same files.

The first issue is that when downloading a file from Google Drive, the download always fails. It opens up a menu asking me where to save the file but the files name is "download" with no extension, when starting the download it will fail. In the images below you can see what it looks like. This happens with most files on Google Drive, usually those larger than 50MB (a VERY rough estimate). Both in the default tab and in the container tabs I use.

The second issue is very similar, when downloading a file, this time from anywhere on the web, when asking me where to save the file, the name of the download is a string of random letters and numbers with no extension. When starting the download it fails because the name is too long, after renaming it to something shorter it still fails. I don't really have any sites I can give as examples because this problem only occurs randomly.

For both problems I have tried attaching the correct filename and extension but it still fails.

Asked by MadaHaz 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by MadaHaz 1 மணி நேரம் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Syncing passwords

I have both Win7 and Win10 on separate drives. I have been migrating from 7 to 10. From all appearances Firefox on both OS's are sync'd. I have asked for my passwords to … (மேலும் படிக்க)

I have both Win7 and Win10 on separate drives. I have been migrating from 7 to 10. From all appearances Firefox on both OS's are sync'd. I have asked for my passwords to be sync'd, yet they have not migrated to Win 10. Bookmarks have so I know something is working. Any advice? Thanks Chris

Asked by chris654 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by chris654 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Be descriptive

metadata> <identifier>ARCHIVEIT-4887-2022082403-00000</identifier> <archiveit-account-id>350</archiveit-account-id> <archiveit-account-organ… (மேலும் படிக்க)

metadata> <identifier>ARCHIVEIT-4887-2022082403-00000</identifier> <archiveit-account-id>350</archiveit-account-id> <archiveit-account-organization-name>National Library of Medicine</archiveit-account-organization-name> <archiveit-collection-id>4887</archiveit-collection-id> <archiveit-collection-name>Global Health Events web archive</archiveit-collection-name> <archiveit-job-type>TEST_SAVED</archiveit-job-type> <collection>ArchiveIt-Collection-4887</collection> <contributor>Internet Archive</contributor> <creator>Archive-It</creator> <date>2022</date> <mediatype>web</mediatype> <scandate>20220816132743</scandate> <scanner>Internet Archive Python library 1.9.5</scanner> <sponsor>National Library of Medicine</sponsor> <title>Archive-It Crawl Data: Partner 350 Collection 4887 Crawl Job 1659828 Job Type TEST_SAVED Started 2022-08-16 13:27:32.788531</title> <collection>ArchiveIt-Partner-350</collection> <collection>archiveitpartners</collection> <collection>archiveitdigitalcollection</collection> <collection>web</collection> <uploader>archiveit-uploads@archive.org</uploader> <publicdate>2022-08-24 03:31:44</publicdate> <addeddate>2022-08-24 03:31:44</addeddate> <access-restricted-item>true</access-restricted-item> <imagecount>14385</imagecount> <firstfiledate>20220816132743</firstfiledate> <lastfiledate>20220816162548</lastfiledate> </metadata>

Asked by Aung Ko 4 நாட்கள் முன்பு

Answered by Aung Ko 4 நாட்கள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Informacje : Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację - jak usunąć?

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem F… (மேலும் படிக்க)

"Przeglądarka jest zarządzana przez Twoją organizację " taka informacja jest po zainstalowaniu przeglądarki - była ona przyczyną dla której na jakiś czas odinstalowałem Firefoksa gdy sie pojawiła po kolejnej aktualizacji. Co to znaczy ? Jestem osobą prywatną i nie chcę by moja przeglądarka była przez kogoś administrowana. Jak usunąć tę "Twoją organizację" z MOJEJ przeglądarki z Mojego komputera?

Asked by Max58 1 நாள் முன்பு

Answered by TyDraniu 1 நாள் முன்பு

 • தீர்வுற்றது

Delete History

How to clear only site and download history without search history on Firefox 128. It was separate before the upgrade.

Asked by Damijan Bauman 22 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 21 மணி நேரத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Everything is WAY too big!

After updating to Firefox 103, everything in the browser including web pages, are way too big. Oversized. What the heck happened? Why do they do this? On the tool ba… (மேலும் படிக்க)

After updating to Firefox 103, everything in the browser including web pages, are way too big. Oversized. What the heck happened? Why do they do this? On the tool bar with the address field, on the right, I have a zoom icon, etc., and they're all much bigger!

I could adjust zoom, but this is not right. It's all messed up!

Yes I went into Customize Tool bar - Density - and it was already set to "compact - not supported"

I went into about: config - browser.display.os-zoom-behavior - changed to zero. Nothing happened.

I went into the windows settings - display - set to 125% which it always was. Changing to 100% didn't do anything. Went into display - Make display bigger - and it's 160, where I always had it.

Not happening in Chrome or Windows. So it's Firefox.

Asked by Steve09 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox simply not loading images of website

My problem is simple. I'm trying to use this supermarket website (continente.pt) and the website doesn't load up the images of the products. I have to reload a bunch of t… (மேலும் படிக்க)

My problem is simple. I'm trying to use this supermarket website (continente.pt) and the website doesn't load up the images of the products. I have to reload a bunch of times until it finally does. I switched from Google chrome but apparently it was a big mistake, never thought Firefox was so crap. BTW, It's not my adblocker, turned off Enhanced tracking protection and cleared cookies. Nothing works. (on annex I show firefox and google chrome being used on the same website)

Asked by eve_nostro 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by eve_nostro 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

How to change menu/toolbar color after update?

Hey all, I just updated Firefox on PC and the updater asked a couple questions. I chose "Visionary" as the answer to a question because it suited me the best out of all t… (மேலும் படிக்க)

Hey all, I just updated Firefox on PC and the updater asked a couple questions. I chose "Visionary" as the answer to a question because it suited me the best out of all the options. However, this also changed the colors of my browser menu and toolbar to green. The thing is, while green is a fine color, I would never select it as "my" color for anything ever.

I've tried to change the color in about:preferences, but nothing I can find seems to work. Any ideas?

Thanks!

Asked by RoyDA 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox forces https in address bar

FF keeps replacing http://mysite.domain.net:3344 with httpS://mysite.domain.net:3344 whatever I try to fix this behavior. Thing is that I own this server and there e… (மேலும் படிக்க)

FF keeps replacing

http://mysite.domain.net:3344 with httpS://mysite.domain.net:3344

whatever I try to fix this behavior. Thing is that I own this server and there ever was't any SSL implemented. I mean this - never.

Other browsers (Chromium, Chrome, Opera) don't take such a forcing action, website opens like a charm. Why FF thinks it knows better which URL I really want to open?

I already googled _a lot_ in order to find solution, but no one worked.

Setup: Debian 11 Mate no proxy and no separate "internet security" stuff on laptop (other browsers with default settings confirm that) FF 102.11.0 ESR 64 no addons (all switched off)

already tried: browser.urlbar.autoFill false browser.cache.check_doc_frequency 1 network.stricttransportsecurity.preloadlist false browser.fixup.fallback-to-https false dom.security.https_first false

What else I could do to stop this madness? Thank you in advance for any help

Asked by Godyay 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Godyay 1 வருடத்திற்கு முன்பு