എങ്ങനെ ഒരു ബ്രൌസിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയും കൊകിസും നമ്മുക്ക് കളയാം

This article is no longer maintained, so its content might be out of date.

നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ സന്ദർശിച്ച സൈറ്റുകളുടെ കുറേ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി ഓർതുവെക്കുന്നു

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഫയർഫോക്സ് ഒ.സ് ൽ ഫയർഫോക്സ് ബ്രൌസർ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൗസിംഗ് ചരിത്രവും , കുക്കികളും ക്ലിയർ ചെയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിരക്കുന്നു.

Clear History

Use this feature if you want Firefox to forget the sites that you've visited.

 1. Open Firefox browser.
 2. Tap the tab next to the URL bar.
  browser-tab
 3. Tap the gear gear iconfxos gear icon.
 4. Tap the Clear browsing history button, then tap OK to confirm.

Clear Cookies and Stored Data

This feature deletes settings that websites have stored about your visit, including preferences you've set for that website.

 1. Open Firefox browser.
 2. Tap the tab next to the URL bar.
  browser-tab
 3. Tap the gear gear iconfxos gear icon.
 4. Then tap the Clear cookies and stored data button, then tap OK to confirm.

Clear History

Use this feature if you want Firefox to forget the sites that you've visited.

 1. Tap on the Settings icon on your home screen.
 2. Scroll down and tap on Browsing Privacy.
 3. Tap on the Clear browsing history button.
 4. Tap Clear to confirm.

Clear Cookies and Stored Data

This feature deletes settings that websites have stored about your visit, including preferences you've set for that website.

 1. Tap on the Settings icon on your home screen.
 2. Scroll down and tap on Browsing Privacy.
 3. Tap Clear cookies and stored data.
 4. Tap Clear to confirm.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More