Join our Army of Awesome

Join our Army of Awesome

فایرفاکس را دوست دارید؟ توییتر را دوست دارید؟

Now you can combine both and help Firefox users on Twitter. It's quick, it's easy, and you don't have to be a tech superstar to do it. We call it our Army of Awesome.

It's fun and addictive and the Awesome is you!

1 توییت می‌تواند 1 روز ذخیره شود

How it works

  1. Go to Army of Awesome
  2. اتّصال حساب توییتر شما
  3. به کاربران توییتر که به کمک نیاز دارند پاسخ دهید. این بسیار آسانتر از پاسخهای سربسته ما است.

یک راه برای درگیر شدن برگزینید